facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Witamy w programie internetowej rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2014/2015

Jeśli zdawałeś nową maturę to instytucją wydającą świadectwo maturalne jest OKE właściwe dla miejsca zamieszkania.

Przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej na konto w IRK jest wymagane dopiero po zakwalifikowaniu na studia.

Informacja o opłacie za LEGITYMACJĘ i INDEKS dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/elektroniczne-legitymacje-studenckie-i-indeksy


Rejestracją objęte są wszystkie rodzaje studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia,  jednolite magisterskie oraz trzeciego stopnia ), prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Przed rejestracją koniecznie zapoznaj się  z:

 

Zwróć uwagę na kolory tabeli z ofertą studiów. Studia stacjonarne (dzienne) oznaczone są kolorem zielonym, niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) kolorem szarym.

  studia stacjonarne (dzienne)
  studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
  bezpłatne studia dla cudzoziemców - studia w języku polskim dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

(tzw. konkurs na bezpłatne miejsca dla osób nieposiadających Karty Polaka)

 

Na tej stronie znajdziesz pełną informację o wszystkich kierunkach (wraz z kryteriami kwalifikacji) uruchamianych przez Uniwersytet Śląski w roku akademickim 2014/2015.

Inne interesujące Cię informacje znajdziesz na stronie: kandydat.us.edu.pl

Uwaga:

  • Pełna rejestracja wymaga zapisania się na wybrany kierunek lub specjalność studiów oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej.
  • Niespełnienie któregoś z tych warunków spowoduje nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Przesłanie zdjęcia jest obowiązkowe dopiero po zakwalifikowaniu się na studia.
  • Wpłacona kwota pojawi się na koncie kandydata w punkcie "opłaty" w ciągu 3-7 dni od daty wykonania przelewu.
  • Kandydat, który wniósł opłatę na konto UŚ i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie IRK,  lub w przypadku kierunków, na które wstęp na studia jest wolny do pracownika Uczelni odbierającego dokumenty na wybrany kierunek.
  • Po dokonaniu pełnej rejestracji kandydat oczekuje na wyniki postępowania które wyświetlą się w punkcie "wyniki egzaminów i matur". Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będą również publikowane na stronie https://irk.us.edu.pl/listy/

  • W przypadku kierunków, gdy wstęp na studia jest wolny, kandydat składa wymagane dokumenty, na wybrany kierunek (po dokonaniu rejestracji w systemie IRK).

 

 

Komunikat w sprawie odpłatności za studiowanie na drugim i kolejnym  kierunku studiów

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2014 Senat  Uniwersytetu Śląskiego postanowił:

  1. Odstąpić od pobierania opłat za kształcenie oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS od studentów, którzy podjęli w roku akademickim 2013/2014 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych.
  2. Odstąpić  od pobierania opłat za usługi edukacyjne na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS od studentów, którzy podejmą studia w roku akademickim 2014/2015.

 

 

 
Wersja 2.3.3
Copyright © 2001-2014
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.