Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Chemia, specjalność: chemia budowlana II stopnia stacjonarne (bezpłatne studia dla cudzoziemców)

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit całkowity

1

Liczba zapisanych osób

0

Opis kierunku i perspektywy zawodowe

Uwaga!
Rejestracja jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców, pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka.

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim (poziom B2). Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy.


Nabór prowadzony od semestru letniego 2016/2017

Oferowane specjalności: Chemia budowlana

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału:http://chemia.us.edu.pl/chemia/student

 

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na obraną specjalność) będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • dojrzały do podejmowania decyzji i krytycznej oceny bazując na wiedzy w zakresie obranego kierunku/specjalności,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej mając na uwadze odbiorcę,
 • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach III stopnia.

Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Przy tym w swoim centralnym miejscu model ten jest oparty na kształceniu chemicznym.

Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez różne formy dydaktyczne (w tym zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów), działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, indywidualna opieka i wsparcie nauczycieli akademickich wybitnych studentów) oraz działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, specjalizacji, itp.). Studenci mogą korzystać z oferty wymiany studenckiej (programy SOCRATES i MOST).

W ramach seminarium magisterskiego i innych zajęć zwracamy uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczą uzyskane akredytacje (PKA i UKA).

Kierunek chemia posiada także międzynarodową akredytację Euromaster, dzięki której dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej.

Specjalność chemia budowlana łączy wiedzę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej.  Absolwent studiów zna metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Zna podstawowe metody ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposoby recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Absolwent studiów zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych Absolwent ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne predestynują go do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych produkujących na potrzeby budownictwa, jak również w laboratoriach badawczo-rozwojowych przemysłu budowlanego. Nowoczesne techniki badawcze, które studenci poznają w trakcie studiów sprawią, że są pożądani w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Znajomość wielu technik badawczych i gruntownej wiedzy chemicznej pozwala też na podjęcie pracy jako analitycy, syntetycy organiczni i nieorganiczni, technolodzy w wielu branżach współczesnego i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Poszukiwani są również jako specjaliści w firmach zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego mogą nauczać w szkołach.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

100,00 €

Opłata semestralna

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.


Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na bezpłatne miejsce z powodu limitu, mogą zostać przyjęci na studia na zasadach odpłatności. Dotyczy osób, które zdały egzamin z języka polskiego i spełniły kryteria kwalifikacji.

Kontakt

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl
Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-01-09 12:00 - 2017-01-25 23:55


Egzaminy

Egzamin z języka polskiego:

 • test online: 25-29 stycznia 2017 r.
 • rozmowa przez Skype: 30-31 stycznia 2017 r. Dokładny termin zostanie przydzielony po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego są również:

 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (wydany najpóźniej w czerwcu 2016 roku),
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-02-14 12:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-02-15 do 2017-02-17

środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 15:00
Adres
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych
ul. Bankowa 12
, pok. 78
40-007 Katowice

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim (poziom B2).

Egzamin z języka polskiego:

 • test online: 25-29 stycznia 2017 r.
 • rozmowa przez Skype: 30-31 stycznia 2017 r. Dokładny termin zostanie przydzielony po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego są również:

 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (wydany najpóźniej w czerwcu 2016 roku),
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra na odpowiednim kierunku należącym do dziedziny nauk chemicznych lub rolniczych (tj. chemia, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności), lub na pokrewnych kierunkach z dziedziny nauk fizycznych, biologicznych lub nauk technicznych (tj. np. fizyka, fizyka medyczna, biologia, biofizyka, inżynieria materiałowa).

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie końcowej oceny ukończenia studiów wyższych, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Na podstawie ww. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, według której wypełniany jest limit miejsc na specjalność.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.