Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne (bezpłatne studia dla cudzoziemców)

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit całkowity

3

Liczba zapisanych osób

2

Opis kierunku i perspektywy zawodowe

Uwaga!
Rejestracja jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców, pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka.

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim (poziom B2). Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy.


 Nabór od semestru letniego 2016/2017

Oferowane specjalności:

 • diagnostyka i obrazowanie medyczne

 • dozymetria i terapia onkologiczna

Kiedy następuje wybór specjalności: na pierwszym semestrze studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://if.us.edu.pl/cms/

 

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizyki medycznej. Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku Fizyka medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Efekty kształcenia kierunku Fizyka medyczna różnią się od profilu absolwenta kierunku Fizyka i Fizyka Techniczna o specjalności fizyki medycznej szerszym przygotowaniem w zakresie nauk biologicznych, medycznych i prawnych przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy fizyczno-matematycznej w kierunku nauk biomedycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich (III stopnia).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizyki medycznej oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do badań i zastosowań biomedycznych. Jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia roli eksperta w zakresie systemów zarządzania jakością (QA) w dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną oraz szeroko pojętą fizyką medyczną. Jest przygotowany do pracy w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, w ośrodkach badawczych i wdrożeniowych oraz do prowadzenia badań w instytucjach naukowych. Ponadto absolwent posiada kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu fizyki medycznej, nauczania wykonywania zawodu oraz w placówkach działających na rzecz ochrony środowiska.

Studia na II stopniu kształcenia kierunku Fizyka medyczna mają na celu jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do pracy na stanowisku fizyka medycznego po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej (RMZ z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent jest przygotowany teoretycznie, aby po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego w placówkach służby zdrowia mógł ubiegać się o zawodowy tytuł specjalisty fizyka medycznego, a następnie  starszego asystenta fizyki medycznej.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

100,00 €

Opłata semestralna

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.


Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na bezpłatne miejsce z powodu limitu, mogą zostać przyjęci na studia na zasadach odpłatności. Dotyczy osób, które zdały egzamin z języka polskiego i spełniły kryteria kwalifikacji.

Kontakt

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl
Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-01-09 12:00 - 2017-01-25 23:59


Egzaminy

Egzamin z języka polskiego:

 • test online: 25-29 stycznia 2017 r.
 • rozmowa przez Skype: 30-31 stycznia 2017 r. Dokładny termin zostanie przydzielony po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego są również:

 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (wydany najpóźniej w czerwcu 2016 roku),
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-02-14 12:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-02-15 do 2017-02-17

środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 15:00
Adres
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych
ul. Bankowa 11
, pok. 78
40-007 Katowice

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim (poziom B2).

Egzamin z języka polskiego:

 • test online: 25-29 stycznia 2017 r.
 • rozmowa przez Skype: 30-31 stycznia 2017 r. Dokładny termin zostanie przydzielony po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego są również:

 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (wydany najpóźniej w czerwcu 2016 roku),
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np. biofizyka, inżynieria biomedyczna…).

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydaci, którzy nie uzyskali efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów II stopnia na fizyce medycznej, zobowiązani będą do ich uzupełnienia.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.