Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit całkowity

25

Liczba zapisanych osób

1

Opis kierunku i perspektywy zawodowe

Nabór prowadzony na semestr letni 2016/2017

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski specjalistyczny

 

Charakterystyka kierunku:

Fizyka techniczna jest kierunkiem o charakterze aplikacyjnym.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki technicznej. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminariach, wykładach monograficznych i specjalistycznych, laboratoriach specjalistycznych. W tym czasie przygotowują prace magisterskie, które są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki.

Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka Techniczna to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie zastosowań fizyki.

Absolwent kierunku studiów Fizyka Techniczna posiada gruntowną wiedzę  z fizyki, a także zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni to go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle.

Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, również złożonych, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych. Będzie posiadał kompetencje nie tylko do obsługi i nadzoru urządzeń pomiarowych, lecz znając fizyczne postawy ich działania będzie zdolny do modyfikacji metod pomiarowych i ulepszania wykorzystujących je urządzeń. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej obsługi sprzętu komputerowego. Będzie ponadto posiadał wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych. Wiedza fizyczna i umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak nanotechnologia, inżynieria materiałowa czy biofizyka, natomiast opanowane metody komputerowe, w tym techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie. Po studiach drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

85,00 zł

Opłata semestralna

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy aplikujący na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich: w uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat semestralnych za studia.


Opłaty dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata rekrutacyjna

100,00 €

Opłata semestralna

2 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 359 14 34

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

ul. Uniwersytecka 4 , pok. 219, 221, 225
40-007 Katowice
32 359 14 72

Godziny urzędowania

od 2017-02-21 do 2017-02-24

wtorek 09:00 - 12:00

środa 09:00 - 12:00

czwartek 09:00 - 12:00

piątek 09:00 - 12:00

Sekretarz dr Magdalena Szubka
magdalena.szubka@us.edu.pl

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-01-09 00:00 - 2017-02-11 23:55


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-02-14 12:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-02-16 do 2017-02-17

czwartek 11:00 - 15:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
ul. Bankowa 14
, pok. 217
40-007 Katowice
323591615

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.