Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne (bezpłatne studia dla cudzoziemców)

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit całkowity

3

Liczba zapisanych osób

0

Opis kierunku i perspektywy zawodowe

Uwaga!
Rejestracja jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców, pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka.

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim (poziom B2). Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy.


Nabór będzie prowadzony od semestru letniego 2016/2017

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski specjalistyczny

 

Charakterystyka kierunku:

Fizyka techniczna jest kierunkiem o charakterze aplikacyjnym.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki technicznej. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminariach, wykładach monograficznych i specjalistycznych, laboratoriach specjalistycznych. W tym czasie przygotowują prace magisterskie, które są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki.

Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka Techniczna to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie zastosowań fizyki.

Absolwent kierunku studiów Fizyka Techniczna posiada gruntowną wiedzę  z fizyki, a także zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni to go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle.

Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, również złożonych, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych. Będzie posiadał kompetencje nie tylko do obsługi i nadzoru urządzeń pomiarowych, lecz znając fizyczne postawy ich działania będzie zdolny do modyfikacji metod pomiarowych i ulepszania wykorzystujących je urządzeń. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej obsługi sprzętu komputerowego. Będzie ponadto posiadał wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych. Wiedza fizyczna i umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak nanotechnologia, inżynieria materiałowa czy biofizyka, natomiast opanowane metody komputerowe, w tym techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie. Po studiach drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

100,00 €

Opłata semestralna

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.


Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na bezpłatne miejsce z powodu limitu, mogą zostać przyjęci na studia na zasadach odpłatności. Dotyczy osób, które zdały egzamin z języka polskiego i spełniły kryteria kwalifikacji.

Kontakt

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl
Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-01-09 12:00 - 2017-01-25 23:55


Egzaminy

Egzamin z języka polskiego:

  • test online: 25-29 stycznia 2017 r.
  • rozmowa przez Skype: 30-31 stycznia 2017 r. Dokładny termin zostanie przydzielony po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego są również:

  • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (wydany najpóźniej w czerwcu 2016 roku),
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-02-14 12:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-02-15 do 2017-02-17

środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 15:00
Adres
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych
ul. Bankowa 11
, pok. 78
40-007 Katowice

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim (poziom B2).

Egzamin z języka polskiego:

  • test online: 25-29 stycznia 2017 r.
  • rozmowa przez Skype: 30-31 stycznia 2017 r. Dokładny termin zostanie przydzielony po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego są również:

  • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (wydany najpóźniej w czerwcu 2016 roku),
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.