Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit całkowity

25

Liczba zapisanych osób

4

Opis kierunku i perspektywy zawodowe

Nabór prowadzony na semestr letni 2016/2017

Oferowane specjalności :

  • ekologia kulturowa
  • etnologiczno-antropologiczna

Ogólna charakterystyka specjalności ekologia kulturowa na kierunku etnologia i antropologia kulturowa,

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa stanowią pogłębienie i poszerzenie wiedzy etnologicznej i antropologicznej oraz folklorystycznej, w obrębie dwóch specjalności. W trakcie studiów drugiego stopnia na jednej z nich - Ekologia kulturowa - student zyskuje poszerzoną perspektywę postrzegania i interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w oparciu o wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Pogłębia umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik badawczych podczas eksploracji terenowych niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat kultury, zróżnicowania kulturowego współczesnego świata, stylów życia, ekologii kulturowej, zależności na linii człowiek-środowisko naturalne, historii krajobrazu, zagrożeń cywilizacyjnych. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim). Jednym z podstawowych filarów ludzkiej egzystencji - obok kultury - jest środowisko przyrodnicze. Człowiek od zawsze, zaspokajając swoje potrzeby, wykorzystywał zasoby naturalne. W obecnych czasach czerpanie z tych źródeł zaczęło nabierać na sile i osiągnęło nieznane wcześniej rozmiary. Konsekwencją tego są wyzwania, z którymi prędzej czy później człowiek będzie się musiał zmierzyć: zdewastowany krajobraz, zniszczony ekosystemem, zatrute powietrze czy woda z toksynami. W rzeczywistości, która nadejdzie problemy te będą należały do najważniejszych. Specjalność Ekologia kulturowa wiąże się z problematyką dotyczącą zmian środowiskowych. Podczas zajęć słuchacze poznają wszelkie, możliwe relacje i uwarunkowania człowieka i kultury z otaczającym go środowiskiem przyrodniczym. Dodatkowym atutem jest sytuowanie Uniwersytetu na Śląsku. Daje ono możliwość bezpośredniej obserwacji zależności człowiek-środowisko naturalne i jego wieloaspektowości. Z jednej strony są to ekosystemy oparte na harmonijnym funkcjonowaniu człowieka ze środowiskiem przyrodniczym - górska gospodarka pasterska. Z drugiej natomiast - postindustrialny Górny Śląsk, którego otoczenie przyrodnicze zostało w znacznym stopniu zniszczone przez przemysł, a który obecnie wymaga rewitalizacji i ekologicznego rozwoju jego ekosystemu. Obie przestrzenie stanowią doskonałe laboratorium badawcze. Studenci mają możliwość zdobycia między innymi wiedzy teoretycznej na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne i jego konsekwencji (w tym konsekwencji kulturowych). Zyskują również kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego lub wykorzystującymi jego potencjał. Kontakt ten daje szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości przełożą na kompetencje zawodowe: umiejętność tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym, regionalnym, wykonywanie ekspertyz dotyczących rewitalizacji i modernizacji zabytkowych dzielnic miast m. in. przeprowadzanie konsultacji społecznych w tym zakresie. Zyskują umiejętności umożliwiające założenie własnej działalności w formie stowarzyszenia, fundacji, firmy i in., w których priorytetem będzie projektowania, ukierunkowywanie i wspieranie tych przeobrażeń kultury, które zapewniają ekologiczny rozwój jej ekosystemu. W ramach specjalności Ekologia kulturowa duży nacisk kładzie się na zwiększanie kompetencji językowych studenta. W ofercie dydaktycznej znajdują się lektoraty języków kongresowych, umożliwiające późniejsze podjęcie pracy w środowiskach wielokulturowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

W trakcie studiów drugiego stopnia na specjalności etnologiczno-antropologicznej student zyskuje poszerzoną perspektywę postrzegania i interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w oparciu o wiedzę z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. Pogłębia umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik badawczych podczas eksploracji terenowych niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat kultury, zróżnicowania kulturowego współczesnego świata, stylów życia, znaczenia antropologii i antropologa w różnych zakresach działania i funkcjonowania człowieka. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim). Procesy, które mają miejsce w obecnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, stawiają coraz więcej nowych pytań o charakter i znaczenie zachodzących zjawisk. Ich globalny charakter spowoduje, że zmiany odnoszące się do systemów społecznych, gospodarczych czy codziennej egzystencji ludzi, rozgrywają się zarówno w skali regionalnej jak i w skali globalnej. Procesy te podważają znane i rozpoznawalne składowe umożliwiające człowiekowi zbudowanie własnej tożsamości oraz rozmywają dotychczas czytelne znaczenia otaczających przestrzeni, czyniąc z niej przestrzeń zhomogenizowaną. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują alternatywne modele tworzenia kultury, będące efektem konstytuowania się wokół mniejszościowych paradygmatów (grupy mniejszości seksualnych, sieciowych graczy) czy grup budujących swoją tożsamość wokół kwestii narodowych lub etnicznych, ale z uwzględnieniem zmian zachodzących we współczesnym świecie (nowe nacjonalizmy, etniczności rozumiane jako projekty polityczne, tożsamości pograniczne). Ważnym rysem dzisiejszego świata jest także przenikanie się dziedzin i obszarów, przez co do właściwego przyglądania się zjawiskom kulturowym potrzeba narzędzi interdyscyplinarnych. W ramach specjalności etnologiczno-antropologicznej przekazana zostanie wiedza umożliwiająca dostrzeganie oraz interpretowanie wyżej wymienionych zjawisk w szerokim kulturowym kontekście. Celem specjalności etnologiczno-antropologicznej jest przygotowanie absolwenta charakteryzującego się zdolnością rozumienia, poprawnego interpretowania oraz umiejętnego wykorzystania - między innymi w trakcie działań zawodowych - kulturowego kontekstu ludzkiej egzystencji. W tym celu proponujemy szeroki wachlarz modułów obejmujących problematykę takich zagadnień antropologicznych, jak: różnorodność, tożsamość, konsumpcja, style życia, ekologia kulturowa. Student pogłębi dotychczas uzyskaną wiedzę i jednocześnie zdobędzie umiejętności związane z rozumieniem i interpretowaniem kultury współczesnej. Wiele z oferowanych modułów ma charakter projektowy, dzięki czemu student ma możliwość nawiązania współpracy z różnymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, co w przyszłości zaowocuje bogatą siecią kontaktów oraz cennym doświadczeniem praktycznym. Specjalność etnologiczno-antropologicznej z założenia ma być interdyscyplinarnym laboratorium kultury współczesności, przez co proponowana ścieżka kształcenia zawiera zarówno moduły przygotowujące studenta od strony teoretycznej, jak i takie, które umożliwiają mu zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych oraz nabycie niezbędnych w multikulturowej rzeczywistości kompetencji społecznych. W ramach specjalności etnologiczno-antropologicznej duży nacisk kładzie się na zwiększanie kompetencji językowych studenta. W ofercie dydaktycznej znajdują się lektoraty języków kongresowych, jak również moduły specjalnościowe dające podstawy języków czeskiego i słowackiego (co wynika z usytuowania uczelni na pograniczu czeskim i w pobliżu granicy słowackiej) umożliwiające późniejsze podjęcie pracy w środowiskach wielokulturowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

85,00 zł

Opłata semestralna

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy aplikujący na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich: w uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat semestralnych za studia.


Opłaty dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata rekrutacyjna

100,00 €

Opłata semestralna

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 50

etnologia@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Bielska 62 , pok. 17
43-400 Cieszyn
33 854 61 58

Godziny urzędowania

od 2017-01-09 do 2017-03-16

poniedziałek 13:00 - 17:00

wtorek 10:00 - 14:00

czwartek 10:00 - 14:00

Sekretarz dr Agnieszka Pieńczak
agnieszka.pienczak@us.edu.pl

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-01-09 00:00 - 2017-03-17 23:55


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-03-20 08:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-03-21 do 2017-03-25

wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
sobota 08:00 - 13:00
Adres
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Bielska 62
, pok. 3
43-400 Cieszyn
338546379

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich).

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingowa kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

 

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).