Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

31

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-08 23:55:00


Egzaminy

Egzamin pisemny z języka francuskiego albo z języka angielskiego w/g kryteriów kwalifikacji

14 września 2017,

10:00

sala 1.23, segment czerwony

Ul. Grota Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-15 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-18 do 2017-09-20

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 17:00
środa 10:00 - 14:00
Adres
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 36 40 864

Opis

Oferowane specjalności: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

Strona internetowa wydziału: http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia w zakresie specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu, obejmują moduły praktycznej nauki dwóch podstawowych języków Unii Europejskiej: języka angielskiego i języka francuskiego, moduł teoretycznoliteracki i językoznawczy. Celem modułu przekładoznawczego jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: prawo i biznes. Zajęcia z nowych technologii w środowisku zawodowym mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta języków stosowanych cechuje doskonała znajomość języka angielskiego i francuskiego w mowie i w piśmie, wiedza o strukturze języka angielskiego i francuskiego, znajomość najważniejszych technik przekładu pisemnego i ustnego oraz nowych technologii w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta tej specjalności w zakresie tłumaczenia francusko-angielsko-polskiego mogą zostać wykorzystane zawodowo:

  • w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,
  • w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
  • w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,
  • w administracji,
  • w instytucjach kulturalnych i badawczych,
  • w mediach,
  • w wydawnictwach. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: romańska lub język francuski oraz znajomość języka angielskiego na poziomie: C1/C2 lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska lub język angielski oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski – o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: angielska lub język angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 364 08 64

Godziny pracy

od 18.09.2017 do 20.09.2017

mgr Aleksandra Serwotka
32 36 40 864
aleksandra.serwotka@us.edu.pl
mgr Marcin Gliński
32 36 40 864
marcin.glinski@us.edu.pl