ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Filologia romańska, specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
II stopnia stacjonarne
Wydział Humanistyczny, Sosnowiec

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

13

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-09-13 23:00:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-09-16 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-09-17 do 2021-09-21

poniedziałek 09:00 - 16:00
wtorek 09:00 - 16:00
piątek 09:00 - 16:00
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 3.64
41-200 Sosnowiec
608057173 (od 09.00-16.00)

Dodatkowe informacje

Wpis na studia oraz złożenie dokumentów, po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, odbędzie się w formie elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do wgrania na swoje konto do systemu IRK, w terminie podanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, skanów następujących dokumentów:

  • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa – wgrać w miejscu Elektroniczny wpis na studia”
  • dyplom ukończenia studiów wyższych  ( jeżeli nie został wcześniej wgrany) - wgrać w miejscu „ Uzupełnij i wgraj dokumenty”

Po zatwierdzeniu wgranych dokumentów przez dziekanat, kandydat otrzymuje informację na swoim koncie w IRK: „Dokonano elektronicznego wpisu na studia”

Niewgranie wymaganych dokumentów w terminach wyznaczonych przez komisję będzie oznaczać rezygnację z podjęcia studiów.

W przypadku odrzucenia wpisu i ponownym wgraniu dokumentów należy powtórnie nacisnąć „Prześlij elektroniczny wpis na studia”

Obowiązek przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia zgodności przesłanych skanów z oryginałem, zostanie ustalony przez poszczególne dziekanaty w terminie późniejszym.


Opis

Oferowane specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe. Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego, w tym języka specjalistycznego, z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach UE

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski, lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na innym kierunku i specjalności oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków i specjalności - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

a. ocena ostateczna na dyplomie,

b. pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w punktach a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia romańska, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Grair Magakian
608 057 173
grair.magakian@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 364 08 41

filologia.romanska.wh@us.edu.pl