Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filozofia
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

8

Liczba zapisów

11

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-07-05 13:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-06-04 - 2018-07-05

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 14:00 - 16:00
czwartek 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11
, p. 26
40-007 Katowice
32 359 18 54

Egzaminy

Romowa kwalifikacyjna, 11 lipca 2018, WNS ul. Bankowa 11, od g. 9:00, sala nr 142.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-07-20 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-03 do 2018-09-05

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11
, p. 26
40-007 Katowice
32 359 18 54

Opis

Studenci będą posiadali pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii oraz o powiązaniach tej nauki z innymi dyscyplinami naukowymi. Będą potrafili formułować problemy badawcze, planować i wykonać badania zmierzające do ich rozwiązania. Dodatkowo będą rozróżniać orientacje metodologiczne, projektować i przeprowadzać badania w wybranym zakresie, opracowywać i prezentować uzyskane wyniki. Będą mieli świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich istotności, oryginalności, nowatorstwa, osobistego wkładu w rozwiązanie teoretycznego i/lub praktycznego problemu w ramach wybranej specjalności. Będzie się u nich kształtować świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich istotności, oryginalności, nowatorstwa, osobistego wkładu w rozwiązanie teoretycznego i/lub praktycznego problemu w ramach wybranej specjalności.

Studenci będą uczestniczyli m.in. w następujących zajęciach dydaktycznych: konwersatorium (do wyboru socjologia kultury lub historia Śląska), metodologia, metody i techniki badań, ekonomia, historia najnowsza, cywilizacja europejska, dydaktyka szkoły wyższej i seminarium doktoranckie.

W czasie studiów organizowane są wyjazdy dydaktyczne (krajowe i zagraniczne). Rezultaty badań studenci mogą przedstawiać w trakcie konferencji naukowych. Mogą się ubiegać o stypendia w ramach różnych programów stypendialnych

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.studia.doktoranckie.wns.us.edu.pl/index.php/kontakt

Kryteria kwalifikacji

1. Ostateczny wynik ukończenia studiów magisterskich (ocena na dyplomie); 0÷4 punktów:

  • celujący - 4 punkty;
  • bardzo dobry – 3 punkty;
  • dobry plus – 2 punkty;
  • dobry – 1 punkt;
  • dostateczny plus - 0 punktów;
  • dostateczny – 0 punktów.

2. Opinia opiekuna naukowego (w Podaniu o przyjęcie na studia, dostępnym na stronie www.wns.us.edu.pl, zakładka „Dla Doktoranta - Rekrutacja”); 0 ÷ 5 punktów:

Opiekun naukowy proponuje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej liczbę punktów uwzględniając koncepcję przyszłej pracy doktorskiej, przygotowanie kandydata do realizacji tematu oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Znajomość języków obcych (bez względu na liczbę); 0 ÷ 2 punktów:

  • znajomość potwierdzona zaświadczeniem lub certyfikatem — 2 punkty,
  • znajomość deklarowana (należy złożyć oświadczenie) — 1 punkt,
  • brak znajomości — 0 punktów.

4. Rozmowa kwalifikacyjna; 0 ÷ 10 punktów:

  • Prezentacja ustna tematu przyszłej pracy doktorskiej (innowacyjność, metodologia, orientacja w literaturze, udokumentowany dorobek naukowy).

5. Najwyżej punktowane publikacje (najwyżej trzy):

Pod uwagę brane będą teksty w recenzowanych czasopismach wedle ujednoliconego, opracowanego przez MNiSW — wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach — z dnia 26.01.2017 r. oraz w recenzowanych tomach zbiorowych (książkach). 

Uzyskanie zerowej punktacji z etapu: 1, 2, 3 lub 4 postępowania kwalifikacyjnego — dyskwalifikuje kandydata.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 54

pawel.szulc@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11, pok. 26
40-007 Katowice
32 359 18 54
pawel.szulc@us.edu.pl

Godziny pracy

od 11.07.2018 do 11.07.2018 Środa 09:00 - 16:00

mgr Paweł Szulc
032 359 18 54
pawel.szulc@us.edu.pl