ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Historia
II stopnia stacjonarne
Wydział Humanistyczny, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

50

Liczba zapisów

17

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-07-23 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-07-26 16:05:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-07-27 do 2021-07-29

wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Bankowa 11
, p. 18
40-007 Katowice
323592075

Dodatkowe informacje

W razie pytań z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną można się kontaktować drogą mailową. Adres agnieszka.bartnik@us.edu.pl

Wpis na studia oraz złożenie dokumentów, po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, odbędzie się w formie elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do wgrania na swoje konto do systemu IRK, w terminie podanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, skanów następujących dokumentów:

  • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa – wgrać w miejscu Elektroniczny wpis na studia”
  • dyplom ukończenia studiów wyższych  ( jeżeli nie został wcześniej wgrany) - wgrać w miejscu „ Uzupełnij i wgraj dokumenty”

Po zatwierdzeniu wgranych dokumentów przez dziekanat, kandydat otrzymuje informację na swoim koncie w IRK: „Dokonano elektronicznego wpisu na studia”

Niewgranie wymaganych dokumentów w terminach wyznaczonych przez komisję będzie oznaczać rezygnację z podjęcia studiów.

W przypadku odrzucenia wpisu i ponownym wgraniu dokumentów należy powtórnie nacisnąć „Prześlij elektroniczny wpis na studia”

Obowiązek przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia zgodności przesłanych skanów z oryginałem, zostanie ustalony przez poszczególne dziekanaty w terminie późniejszym.


Opis

Oferowane specjalności:

  • administracyjno-samorządowa;
  • archiwalna i zarządzanie dokumentacją;
  • nauczycielska

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie składania dokumentów

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku historia pozwalają pogłębić i uzupełnić wiedzę nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata i doskonalić umiejętności korzystania z niej w praktyce. Na studiach tych w jeszcze większym wymiarze niż w przypadku studiów I stopnia wprowadzana jest indywidualizacja toku studiów: duża liczba zajęć uwzględnia „epokowe” zainteresowania uczestników, pozwalając na pogłębianie własnych pasji, rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Studia historyczne II stopnia pozwalają pogłębić wiedzę (zwłaszcza w zakresie wybranych epok) oraz umiejętności ponadprzedmiotowe, potrzebne w podejmowaniu różnych zadań i obowiązków zawodowych. Niezależnie od tego absolwenci poszczególnych specjalności otrzymują przygotowanie zawodowe:

1) administracyjno-samorządowa – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych pogłębia wiedzę z zakresu zagadnień, obejmujących m.in. problematykę społeczną i gospodarczą, praktyczne aspekty działalności urzędowej, zagadnienia prawne i makroekonomiczne. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej itp.

2) archiwalna i zarządzanie dokumentacją – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych pogłębia wiedzę z zakresu zagadnień, obejmujących szerokie spektrum kwestii archiwoznawczych oraz zarządzania dokumentacją.  Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w archiwach państwowych i zakładowych oraz wszelkich instytucjach, wymagających procesu zarządzania dokumentacją.

2) nauczycielska – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych pogłębia i uzupełnia wiedzę z zakresu zagadnień, pozwalających na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie (zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli określonym w stosownych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej).

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Na kierunku historia prowadzona jest specjalność nauczycielska, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela. Uniwersytet Śląski zapewnia najlepszym absolwentom studiów II stopnia możliwość ich kontynuacji w Szkole Doktorskiej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Kwalifikacja obejmuje konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich — brana jest pod uwagę ocena znajdująca się w dyplomie.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik ukończenia studiów, wg zasad:

  • ukończenie studiów na kierunku historia — wynik mnożony x 3;
  • ukończenie studiów na innym kierunku z dziedziny nauk humanistycznych — wynik mnożony x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — wynik mnożony x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Agnieszka Bartnik
32 3591467
agnieszka.bartnik@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 359 17 24

historia.wh@us.edu.pl