ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Administracja
II stopnia stacjonarne
Wydział Prawa i Administracji, Katowice

Koniec rejestracji 09.09.2021 23:55

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

120

Liczba zapisów

42

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-09-09 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-09-10 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-09-11 do 2021-09-15

Adres
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 B
, p. 1.25
40-007 Katowice
(32) 359 20 64

Dodatkowe informacje

Wpis na studia oraz złożenie dokumentów, po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, odbędzie się w formie elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do wgrania na swoje konto do systemu IRK, w terminie podanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, skanów następujących dokumentów:

  • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa – wgrać w miejscu Elektroniczny wpis na studia”
  • dyplom ukończenia studiów wyższych  ( jeżeli nie został wcześniej wgrany) - wgrać w miejscu „ Uzupełnij i wgraj dokumenty”
  • zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych ( wgrać w przypadku, jeżeli zaświadczenie o średniej ocen nie zostało wcześniej wgrane ) - wgrać w miejscu „ Uzupełnij i wgraj dokumenty”

Po zatwierdzeniu wgranych dokumentów przez dziekanat, kandydat otrzymuje informację na swoim koncie w IRK: „Dokonano elektronicznego wpisu na studia”

Niewgranie wymaganych dokumentów w terminach wyznaczonych przez komisję będzie oznaczać rezygnację z podjęcia studiów.

W przypadku odrzucenia wpisu i ponownym wgraniu dokumentów należy powtórnie nacisnąć „Prześlij elektroniczny wpis na studia”

Obowiązek przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia zgodności przesłanych skanów z oryginałem, zostanie ustalony przez poszczególne dziekanaty w terminie późniejszym.


Opis

Strona internetowa wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wpia

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program  studiów przewiduje przedmioty z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, prawa administracyjnego - części  szczególnej, wykładni prawa administracyjnego, kontroli administracji.  Zakłada się, że absolwent studiów administracyjnych studiów II stopnia wykazuje się poszerzoną wiedzą z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Celem studiów administracyjnych II stopnia  jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi. Mają to zapewnić przedmioty:  zarządzanie zasobami ludzkimi, stosunki pracy w administracji oraz socjologia organizacji, a także  polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne.

Zajęcia z zakresu prawa podatkowego, handlowego, konkurencji oraz prawa karnego skarbowego mają spowodować, że absolwent studiów administracyjnych II stopnia jest cenionym pracownikiem urzędów i  instytucji finansowych, a także jest zdolny do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W toku studiów są prowadzone zajęcia z zakresu funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (system polityczny państwa, prawo europejskie, prawo konstytucyjne państw UE na tle porównawczym),  a także warsztaty z przygotowania projektów dla Unii Europejskiej i wykład z przedmiotu prawne uwarunkowania funkcjonowania funduszy strukturalnych. Dzięki nim absolwent jest w stanie swobodnie poruszać się po europejskiej przestrzeni prawnej. Jest więc gotów kierować projektami i podejmować odpowiednie decyzje w zakresie starania się o środki unijne oraz współpracować z podmiotami zagranicznymi.

Na kierunku wprowadzono także przedmioty z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego państw europejskich, doktryn politycznych i administracyjnych.  Ponadto w toku studiów student może wybierać przedmioty dedykowane specjalistycznym zagadnieniom z zakresu szeroko pojmowanej administracji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dwuletnich studiów stacjonarnych uzyskując dyplom magistra administracji, otrzymuje przygotowanie naukowe i zawodowe do wykonywaniu zawodu pracownika administracji zarówno na poziomie wykonawczym, jak i do kierowania zespołami ludzi. Jest również przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, a także w instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent magisterskich studiów administracyjnych posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa  administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych I lub II stopnia, albo studiów jednolitych.

Średnia ze studiów absolwentów kierunków: administracja, prawo, przedsiębiorczość — zostanie pomnożona x 2.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11 B, pok.
40-007 Katowice

dr Grzegorz Nancka
32 359 15 95
grzegorz.nancka@us.edu.pl
dr Piotr Zawiejski
32 359 15 95
piotr.zawiejski@us.edu.pl
mgr Katarzyna Młynarczyk
323592443
katarzyna.mlynarczyk@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wpia

32 359 20 64

anna.kostur@us.edu.pl