ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
II stopnia stacjonarne
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Cieszyn

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

16

Liczba zapisów

24

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-09-13 23:55:00


Egzaminy

Etap I (odbędzie się w formie online) – przesyłanie teczek od 01.09.2021 do 13.09.2021

Dodatkowe informacje:
Prace w formie skanów, zdjęć, plików graficznych lub wideo należy przesyłać za pośrednictwem systemu IRK. Zakładka "Teczka prac własnych"
Akceptowane formaty plików: jpg, png, pdf jednostronicowy (maksymalny rozmiar do 1 MB/plik), pdf wielostronicowy (maksymalny rozmiar do 10 MB/plik).
Pliki wideo: mp4, mov (link w formie pliku tekstowego do osadzonego filmu, animacji na dostępnych stronach www np. YouTube itp.
Nie należy wysyłać plików spakowanych (zip, rar, itp.). Pliki spakowane nie będą brane pod uwagę.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etap II (odbędzie się w formie online) – rozmowa kwalifikacyjna 15.09.2021

Dodatkowe informacje: 
Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie się przy pomocy platformy Zoom (https://zoom.us


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-09-15 20:10:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-09-16 do 2021-09-24

poniedziałek 08:00 - 11:00
wtorek 08:00 - 11:00
środa 08:00 - 11:00
czwartek 08:00 - 11:00
piątek 08:00 - 11:00
Adres
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. nr 1
43-400 Cieszyn
338546164

Opis

Oferowane specjalności :

  • Animacja
  • Mixed Reality

Oferowane lektoraty z języka obcego: Angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej jest wykształcenie absolwenta z tytułem magistra oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz rozwijania własnej indywidualności. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

Proces dydaktyczny realizowany jest przez wykładowców uniwersyteckich oraz specjalistów branży gier komputerowych (GD).

Animacja

Program specjalności Animacja funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu animatora w przemyśle gier komputerowych. Specjalność Animacja łączy w sobie kompetencje z zakresu animacji artystycznej z naciskiem na znajomość warsztatu animacji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efekty specjalne, oświetlenie, tekstury, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry).

Specjalność przygotowuje specjalistów zdolnych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych i branży cyfrowej jako twórców efektów specjalnych, animacji 2D i 3D, prototypów mockupu oraz jako projektantów storyboardów i sekwencji filmowych.

Specjalność Animacja pozwala nie tylko poznać i zrozumieć techniki oraz metody jakie towarzyszą pracy animatorów przy współczesnych technologiach cyfrowych. Daje również umiejętności do tworzenia własnych projektów bogatych w odwzorowania fizyczne, efekty specjalne, animacje postaci z wykorzystaniem szkieletu 2D, 3D, interakcje otoczenia czy sceny filmowe. Studia na specjalności Animacja dają możliwość wielokierunkowego rozwoju w tej dziedzinie. Od szczegółowych realistycznych projekcji i odwzorowań opartych na mockupie, po autorskie stylizacje tak w obszarze animacji 2D, jak i 3D.

Specjalność w ramach programu utrwala szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem gier, w praktyczny sposób implementując nabyte umiejętności bezpośrednio z programów cyfrowych, do środowiska silników i rendererów graficznych. Dzięki czemu pozwala zrozumieć szereg złożonych zależności jakie towarzyszą przy powstawaniu ruchu i oddziaływaniu na siebie obiektów w kontekście projektu rozpatrywanego jako spójna całość.

Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

Studia w ramach tego programu dają wykształcenie wyższe zawodowe na poziomie magisterskim. Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra sztuki na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Wraz z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Mixed Reality

Program specjalności Mixed Reality funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu specjalisty VR oraz AR w przemyśle gier komputerowych. Specjalność Mixed Reality łączy w sobie kompetencje z zakresu technologii Augmented Reality, Virtual Reality, z naciskiem na projektowanie interakcji w VR, projektowanie interakcji w AR, implementację, animację artystyczną z naciskiem na znajomość warsztatu animacji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efekty specjalne, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry).

Specjalność przygotowuje specjalistów zdolnych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych i branży najnowszych technologii jako specjalistów w technologii Augmented Reality, Virtual Reality, twórców efektów specjalnych, animacji 2D i 3D, oraz specjalistów w zakresie implementacji obrazu na platformy AR oraz VR.

Specjalność Mixed Reality pozwala nie tylko poznać i zrozumieć techniki oraz metody jakie towarzyszą pracy we współczesnym rynku branży gier i najnowszych technologii, daje również umiejętności do tworzenia własnych interaktywnych projektów bogatych w odwzorowania fizyczne, efekty specjalne, animacje z wykorzystaniem technologii 2D, 3D, interakcje otoczenia.

Studia na specjalności Mixed Reality dają możliwość wielokierunkowego rozwoju w tej dziedzinie. Od szczegółowych realistycznych projekcji i odwzorowań po autorskie stylizacje tak w obszarze animacji 2D, jak i 3D. Specjalność w ramach programu utrwala szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem gier, w praktyczny sposób implementując nabyte umiejętności bezpośrednio z programów cyfrowych, do środowiska silników i rendererów graficznych oraz na platformy VR oraz AR. Dzięki czemu pozwala zrozumieć szereg złożonych zależności jakie towarzyszą przy powstawaniu interakcji, ruchu oraz oddziaływaniu na siebie obiektów w kontekście projektu rozpatrywanego jako spójna całość.

Niezwykle ważna jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

Studia w ramach tego programu dają wykształcenie wyższe zawodowe na poziomie magisterskim. Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym magistra na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Wraz z dyplomem absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Etap I — Przegląd i ocena teczek z pracami.

Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.

Kandydat przesyła prace w formie elektronicznej — dane techniczne umieszczone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w zakładce „Harmonogram”.

Prace prezentowane jako skany, zdjęcia, pliki graficzne, pliki wideo. Akceptowane formaty plików: jpg, png, pdf, mp4, mov. Maksymalny rozmiar do 1 MB/plik.

Pliki wideo: link w formie pliku tekstowego do osadzonego filmu, animacji (YouTube itp.). Nie należy wysyłać plików spakowanych (zip, rar, itp.). Pliki spakowane nie będą brane pod uwagę.

Pliki należy przesyłać za pośrednictwem systemu IRK.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów (dopuszczane są oceny cząstkowe).

Etap II — Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i teorii sztuki, antropologii kultury, znajomości współczesnego rynku gier. Rozmowa odbędzie się w formie on-line.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów (dopuszczane są oceny cząstkowe).

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę (z ocen pozytywnych) uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


mgr Robert Lipka
516 414 490
robert.lipka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
https://us.edu.pl/wydzial/wsne

33 854 61 16

isp.wsne@us.edu.pl