Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przedsiębiorczość
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

120

Liczba zapisów

25

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-24 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-25 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-26 do 2017-09-28

wtorek 12:30 - 15:30
środa 12:30 - 15:30
czwartek 12:30 - 15:30
Adres
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 B
, p. 1.26
40-007 Katowice
32 359 20 69

Opis

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: Sobota i niedziela - co dwa tygodnie

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku przedsiębiorczość to nowoczesne studia interdyscyplinarne, łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi. Oferta edukacyjna dostosowana została do potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy, z elementami niezbędnymi dla praktyki obrotu, takimi  jak: prawo podatkowe, prawo pracy oraz niezbędnych w środowisku gospodarczym kwestii ubezpieczeń czy umów bankowych. Ponadto oferta obejmuje zagadnienia zarządzania strategicznego i finansami przedsiębiorstwa, marketingu, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, logistyki. Oferta obejmuje także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na poszerzenie zainteresowań naukowych studenta.

Program studiów zyskuje wysokie oceny w konsultacjach społecznych w środowisku przedsiębiorców,  z uwagi na różnorodność oferty dydaktycznej oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania strukturą przedsiębiorstwa zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorca,
 • stanowiska menadżerskie i kierownicze,
 • specjalista do spraw obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • inicjator podmiotów występujących w obrocie gospodarczym,
 • uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych,
 • menadżer w strukturach organizacji pozarządowych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

 • interdyscyplinarne programy kształcenia, integrujące wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne,
 • doskonała kadra naukowa, realizująca krajowe i międzynarodowe projekty badawcze,
 • szeroka oferta wyjazdów w ramach programów mobilności studenckiej Erasmus+ i MOST,
 • liczne koła naukowe, umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań naukowych; studenci Wydziału są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,
 • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i certyfikatów, w tym z zakresu arbitrażu, inwestowania czy zarządzania biznesem.

 

Kryteria kwalifikacji

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), a także absolwenci studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 950,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 693,00 zł
 • 693,00 zł
 • 714,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 18 19
32 359 17 07
32 359 20 65
malgorzata.mrozinska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11 B, pok.
40-007 Katowice

mgr Małgorzata Szaniewska
323591164
malgorzata.szaniewska@us.edu.pl
mgr inż. Beata Kasprowicz-Wzięch
323592069
beata.kaprowicz-wziech@us.edu.pl
mgr inż. Monika Łyczba
323592066
monika.lyczba@us.edu.pl
mgr Marta Wilk
323591698
marta.wilk@us.edu.pl