Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Computer Science (for BEng holders) - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

30

Liczba zapisów

22

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-25 12:00:00 - 2019-02-08 23:55:00


Egzaminy

Test kompetencji dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż Informatyka odbędzie się od 2 do 4 października 2018 r. z wykorzystaniem platformy uczenia na odległość.
II termin testu kompetencji dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż Informatyka - 12 luty 2019 r., sala 219, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Sosnowiec, Będzińska 39.

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na studia na kierunku Informatyka II stopnia - obowiązująca lista zagadnień dostępna jest tutaj.

Candidates who finished Bachelor’s studies in programme other than computer science should take the competence test.
First term is on 2-4 October 2018 through online e-learning platform.
Second term is on 12 February 2019 in room 219 at the Faculty of Computer Science and Materials Science, Będzińska 39, Sosnowiec (41-200), Poland.

Qualification test for candidates for Computer Science - list of issues is available here.

 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2019-02-15 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2019-02-18 do 2019-02-20

poniedziałek 14:00 - 18:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 14:00 - 18:00
Adres
Instytut Informatyki
ul. Będzińska 39
, p. 213
41-200 Sosnowiec
323689764

Opis

Rekrutacja jest prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Computer Science faculty offers 3 semester, 2nd level education which aims at educating a graduate especially proficient in computer science knowledge use as well theoretically as practically. The graduate, who is prepared to undertake a profession in the field of computer science in various industries in the country or abroad. Wide range of subjects to choose from offered to Computer Science faculty students gives possibilities of creating such an educational path, that corresponds to the students’ scientific interests and professional plans. 2nd level graduate faculty:

Possesses grounded knowledge and skills in advanced computer science fields;

Possesses skills of analytic and synthetic thinking allowing non-standard approaches to various practical problems solving requiring analysis, developing or adapting advanced IT technologies;

Possesses the skill of developing IT solutions on the basis of mathematical models and is able to evaluate these solutions, test them and ensure their security;

Is aware of importance and results of IT engineer professional activities and understands the meaning of intellectual honesty;

Can present advanced IT content in verbal and written forms and rationally discuss them;

Possesses the skill of individual knowledge widening and deepening within the frames of current IT trends.

Possesses high qualifications and skills in the field of IT, which cause him to be competitive on labor market.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim, powinni posiadać dyplom potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie co najmniej licencjata dla kierunku Informatyka. 

Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego. 

W przypadku innego kierunku niż Informatyka – należy przystąpić do weryfikacji efektów kształcenia w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego w języku angielskim. 

Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów. 

Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia innych niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

O przyjęciu na studia decyduje w pierwszej kolejności zaliczenie testu kwalifikacyjnego na ocenę co najmniej dostateczną (3.0), a następnie miejsce kandydata na liście rankingowej. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest według następującego wzoru:

W = 0.5 D + 0.5 T,

gdzie:

D - oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;

T – oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.

Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T - przyjmuje się liczbę opowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym. 

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem brana będzie pod uwagę̨ ocena z egzaminu dyplomowego.

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 100,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Informatyki

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
32 269 18 46
32 368 97 09

dwt@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Będzińska 39, pok. 213
41-200 Sosnowiec
32 368 97 64
arkadiusz.sacewicz@us.edu.pl

Godziny pracy

od 03.09.2018 do 14.09.2018 Poniedziałek 14:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 14:00 - 18:00

mgr Arkadiusz Sacewicz
323689764
arkadiusz.sacewicz@us.edu.pl