Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Oligofrenopedagogika z arteterapią
I stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

26

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-16 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-20 17:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-21 do 2018-09-26

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
piątek 13:00 - 17:00
sobota 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 1c
43-400 Cieszyn
338546376

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. angielski, j. francuski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/12-S1OA14.2015/1

Częstotliwość zjazdów : Co dwa tygodnie w systemie weekendowym - piątek od 15.00 do niedzieli do 17.00

Strona internetowa wydziału: http://weinoe.us.edu.pl/content/weinoe/kontakt

Charakterystyka kierunku:

Edukacja, a także rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzona jest w różnych formach organizacyjnych (kształcenia separacyjnego, integracyjnego, inkluzyjnego i indywidualnego). W zależności od możliwości i potrzeb wychowanka użytkowane są zróżnicowane metody i koncepcje opieki, wychowania, kształcenia oraz rehabilitacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku wychowania i rehabilitacji, zwłaszcza osób umiarkowanie, znacznie i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, znaczna część oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznych odbywa się z wykorzystywaniem artystycznych środków przekazu i aktywizacji. Inaczej ujmując w przygotowaniu do realizacji zadań rozwojowych tej grupy uczniów – wychowanków niepoślednią rolę odgrywa arteterapia.

            W tradycyjnym modelu kształcenia studentów Oligofrenopedagogiki (Edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie) edukacja artystyczna i przygotowanie do prowadzenia terapii przez sztukę jest zawężone (a może nawet należy użyć określenia powierzchowne). W efekcie czego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach dziennego (całodobowego) pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie, także w wielu innych palcówkach prowadzących rehabilitację i edukację osób niepełnosprawnych intelektualnie pracę znajdują absolwenci kierunków artystycznych, a swoje wykształcenie uzupełniają na kursach lub studiach podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki. Powołanie kierunku autorskiego Oligofrenopedagogika z arteterapią służy wyposażeniu absolwentów w kompetencje zarówno w zakresie edukacji i rehabilitacji, jak i wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych. Studia służą zatem wyposażeniu absolwenta nie tylko w wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej i umiejętności z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, ale w założeniach mają rozwijać / kształtować także jego zdolności artystyczne.

Jego nowatorski charakter, został zatem zakreślony w kilku założeniach:

 • wiedza na temat niepełnosprawności (szczególnie intelektualnej), mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
 • absolwent studiów nabywa wiedzę o sztuce oraz kompetencje w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych (szczególnie intelektualnie),
 • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego,
 • umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,
 • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,
 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mają możliwość pracy w:

 • szkołach specjalnych, szczególnie w prowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych,
 • w szkołach integracyjnych i masowych prowadząc zajęcia rewalidacyjne,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • oraz wszelkie inne placówki zajmujące się wychowaniem, kształceniem i edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Studenci mają możliwość realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS +,  a także w krajowych uczelniach w ramach programu MOST

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej. W przypadku, jeżeli na kierunku przewidziano egzaminy wstępne pod uwagę brane są wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu dojrzałości.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 990,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 706,20 zł
 • 706,20 zł
 • 727,60 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

900,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12

oligo@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr inż. Andrzej Szczurek
338546224
andrzej.szczurek@us.edu.pl
mgr Sebastian Mrózek
338546109
sebastian.mrozek@us.edu.pl