Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Edukacja kulturalna
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

13

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-16 23:55:00


Egzaminy

Rejestracja na kierunek Edukacja kulturalna ma charakter dwuetapowy:

1. konkurs dyplomów i średnia studiów
2. rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie listy dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi 18 września 2018.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 20 września 2018 (czwartek ) i trwać będą od godziny 9.00 w sali 118 (budynek główny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji)
Ogłoszenie wyników nastąpi 21 września 2018 (piątek) do godziny 17.00.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-21 17:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-24 do 2018-09-27

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 13:00 - 17:00
Adres
Instytut Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 3
43-400 Cieszyn
338546381

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język francuski

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku edukacja kulturalna (Cultural Education) przygotowują do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

Kierunkowy program kształcenia obejmuje blok przedmiotów teoretycznych związanych z zagadnieniami kultury, w tym kultury współczesnej, edukacji kulturalnej, pracy z publicznością oraz zagadnienia z zakresu historii sztuki, filozofii a także rozwijających wiedzę z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, mediacji i partycypacji. Wypełniając wymagania kształcenia ogólnoakademickiego studenci kierunku uczestniczą w zajęciach tutoringu, w ramach których przewidziano indywidualną, tutorską opiekę nad studentem, obejmującą pomoc w wyborze zajęć i działań badawczych uwzględniającą jego zainteresowania, uzdolnienia, posiadane kompetencje i wcześniejsze doświadczenia oraz udział w badaniach pod opieką tutora. Uzyskane w ten sposób kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby zawodowej praktyki społeczno-kulturalnej. Istotnym, a punktu widzenia przygotowania do wykonywania zawodu, wymaganym elementem kształcenia teoretycznego jest psychopedagogiczne przygotowanie absolwenta kierunku do diagnozowania potrzeb publiczności oraz tworzenia programów edukacyjnych (w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury). Przygotowanie teoretyczne uzyskuje swój praktyczny wymiar w kolejnym bloku przedmiotowym.

Drugi blok zajęć obejmuje zestaw przedmiotów przygotowujących do pracy w konkretnych środowiskach i instytucjach kultury. Zajęcia prowadzone są w formie kursowej łączącej metody zajęć konwersatoryjnych, warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Studenci wybierają kursy spośród zaproponowanych do wyboru w każdym roku akademickim (do wyboru przewidziano: teatr, taniec, film, muzykę, literaturę, edukację muzealną, edukację w galerii sztuki). Kursowa forma zajęć pozwala na wybór co najmniej trzech propozycji z listy wskazanej w każdym roku akademickim.

Ostatni blok tworzą zajęcia praktyczne realizowane jako zajęcia badawcze i warsztatowe we współpracy z wybranymi instytucjami kultury. Biorąc pod uwagę specyfikę miasta Cieszyna (jako miejsca prowadzenia zajęć) warto podkreślić, że istnieje możliwość zaliczania zajęć terenowych poprzez udział w cyklicznych imprezach artystycznych i kulturalnych organizowanych na jego terenie a także w licznych stowarzyszenia, grupach i instytucjach kultury działających na terenie miasta i regionu. Specyfikę kierunku podkreślają praktyczne zajęcia twórcze i zajęcia poświęcone rozwijaniu indywidualnej aktywności twórczej oraz moduły prowadzone w języku angielskim (obok zajęć lektoratowych). Zakres tych zajęć i sposób ich realizacji jest oparty na autorskich programach, co podkreśla niepowtarzalny charakter kształcenia w ramach kierunku.

Opierając program kształcenia kierunku edukacja kulturalna na podstawach teoretycznych i działalności prowadzonej w ramach modułów praktycznych absolwent uzyskuje przygotowanie do projektowania i realizacji programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych dostosowanych do charakteru zróżnicowanych instytucji kultury, środowisk oraz warunków, w jakich działają.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów po ich ukończeniu będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z edukacją, animacją i mediacją kulturalną w różnych instytucjach kultury (w tym państwowych i samorządowych) organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych podmiotach życia społecznego. Uzyskane kompetencje dotyczą nie tylko wspomnianych instytucji, ale w ich ramach - środowisk i grup zróżnicowanych społecznie, wiekowo, kompetencyjnie i pod względem sprawności uczestników. Specyfiką określającą ten zakres kompetencji jest wysoki poziom przygotowania do pracy ze zróżnicowaną publicznością w instytucjach upowszechniających kulturę artystyczną, w tym teatrach, muzeach, galeriach, kinach a także bibliotekach i instytucjach kultury muzycznej. Wzmocnienie psychopedagogicznego przygotowania absolwenta kierunku do diagnozowania potrzeb publiczności oraz praktycznej części kształcenia przygotowującej do tworzenia programów edukacyjnych (w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury) pozwoli mu nie tylko na realizację zadań edukacyjnych, animacyjnych, mediacyjnych i partycypacyjnych ale skutecznie wprowadzi w zagadnienia projektowania i realizacji różnorodnych programów a także budowania struktur inspirujących współpracę różnych podmiotów i integrowania podejmowanych przez nie działań związanych z edukacją kulturalną, umiejętności inicjowania, konstruowania i realizowania projektów kulturalno-edukacyjnych ze zdolnością do budowania wokół nich sieci współpracy. Ten zakres kompetencji absolwenta kierunku sprzyja włączaniu jednostek i grup w proces budowania kapitału społecznego, który wymaga dziś m.in. inicjowania, projektowania, animowania i organizowania różnorodnych form aktywności kulturalnej, w tym – twórczej i artystycznej. Działania w tym zakresie powinny uruchamiać zdolności i możliwości poszczególnych osób, ale także zdolności konstruktywnego współdziałania w grupie, nawiązywania więzi, budowania środowiskowych struktur społecznych służących aktywności społeczno-obywatelskiej. W tym ostatnim zakresie mieści się przygotowanie do uczestnictwa w procesach rewitalizacji rozumianych jako animacja społeczności miejskich i ich organizacja wokół pozytywnych zmian urbanistycznych i społecznych. Kompetencje absolwenta pozwolą mu równocześnie uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby praktyki społeczno-kulturalnej.

Potencjalne możliwości zatrudnienia absolwenta projektowanego kierunku:

 • edukator/animator/mediator w muzeum,
 • edukator/mediator w galerii sztuki,
 • pedagog/animator teatralny,
 • edukator /animator w instytucjach upowszechniania kultury filmowej;
 • edukator/animator w instytucjach upowszechniania muzyki,
 • edukator/animator w instytucjach upowszechniania tańca,
 • edukator /animator kultury regionalnej, narodowej i współpracy międzynarodowej w obrębie instytucji, stowarzyszeń i grup,
 • specjalista ds. kontaktów i komunikacji w instytucjach życia kulturalnego,
 • animator w świetlicach i ośrodkach pracy pozaszkolnej,
 • animator/mediator w lokalnych środowiskach twórczych,
 • animator w domach i centrach kultury różnego szczebla,
 • specjalista ds. programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych na szczeblu administracji samorządowej,
 • inicjator, organizator lub badacz lokalnego życia społeczno – kulturalnego.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Czynnikiem znacząco podnoszącym jakość kształcenia w ramach kierunku jest usytuowanie cieszyńskiego campusu gwarantujące bezpośredni dostęp do infrastruktury kulturalnej Cieszyna. Na terenie miasta działają znaczące w regionie instytucje kultury, w tym Teatr im. Adama Mickiewicza, Kino Piast, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, Książnica Cieszyńska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Dom Narodowy oraz liczne stowarzyszenia kulturalne i społeczne, m.in.: „Ul Kultury”, Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, Stowarzyszenie „Serfenta”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu, Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu a także szkoły tańca: „Pedele”, „Impulso” i wiele innych. Na terenie powiatu cieszyńskiego działa 376 twórców kultury, 140 zespołów artystycznych. W powiecie cieszyńskim znajduje się 291 zabytków wpisanych w rejestrze zabytków, w tym 105 w samym Cieszynie. Od wielu lat w mieście organizowane są imprezy kulturalne: Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il Canto”, Festiwal Filmowy „Kino na Granicy”, Festiwal Teatralny „Bez Branic”, Festiwal „Kręgi Sztuki”, festiwal sztuki „Biennale w Wenecji Cieszyńskiej”, festiwal „Wakacyjne Kadry”, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Kongres Kultury i Komunikacji i inne. Te, wyodrębnione z większej grupy wydarzeń kulturalnych stanowią dla studentów miejsce obserwacji, praktyki i badań. Stanową jednocześnie zaplecze do rozwijania własnych zainteresowań społeczno-kulturalnych i realizacji indywidualnych pasji artystycznych. Możliwości te oferują również grupy, koła i stowarzyszenia twórcze działające na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz sąsiadującym z nim Wydziale Artystycznym.

Na terenie campusu znajdują się akademiki z miejscami dla studentów, stołówka i zaplecze barowe, obiekty sportowe i rekreacyjne, biblioteka z czytelnią – a wszystko w niezwykłym otoczeniu terenów zielonych. Campus cieszyński zaliczany jest do jednego z najpiękniejszych w Polsce a bliskość beskidzkich tras górskich dodatkowo wzbogaca ten atrybut.

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych  lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

Etap I:

Średnia ocen uzyskana z dwóch składowych: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych i średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga =50%

Waga = 50%

 

Etap II:

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.

Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe lub indywidualne zaangażowania w działalności społecznej i kulturalnej. Mogą być związane z pracą szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych, pomocowych, związkowych, itd.

Podczas rozmowy, kandydat może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 1 do 10 punktów.

Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 4 punkty.

Wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób:  W =  Śr + Rk

Gdzie:
W - ostateczny wynik kandydata;
Śr – średnia wyników, uzyskana z ww. dwóch składowych;

Rk – punkty z rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

900,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 13

b.dziadzia@kek.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr inż. Andrzej Szczurek
338546224
andrzej.szczurek@us.edu.pl