ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Geologia stosowana
I stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

3

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-07-27 08:00:00 - 2021-09-17 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-09-20 14:30:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-09-21 do 2021-09-24

wtorek 10:00 - 13:00
środa 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 13:00
piątek 10:00 - 13:00
Adres
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. Będzińska 60
, p. 111
41-200 Sosnowiec
+48323689679

Dodatkowe informacje

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Studenckim. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie pogorszeniu, wówczas dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną. 


Opis

Charakterystyka kierunku:

Studiując na kierunku geologia stosowana I stopnia zdobywasz szeroką wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Studia te trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera geologii. Po ich ukończeniu możesz kontynuować naukę na trzysemestralnych magisterskich studiach uzupełniających. Umożliwiają Ci podjęcie pracy w przemyśle, zarządzaniu i administracji na stanowiskach związanych z geologią, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną. Po ukończeniu III stopnia studiów możesz także rozwijać swoją karierę naukową.

Co nas wyróżnia:

 • ciekawe studia, dające możliwość, poprzez wybór z licznej puli przedmiotów fakultatywnych, kształtowania programu zgodnie z własnymi zainteresowaniami,
 • małe grupy ćwiczeniowe, ułatwiony dostęp do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych, bezpośrednia opieka nauczyciela akademickiego sprzyjająca nawiązywaniu relacji „mistrz – uczeń”,
 • atrakcyjne ćwiczenia terenowe – to nie tylko nauka, ale i możliwość poznawania przyszłych miejsc pracy,
 • możliwość korzystania z jedynego w Polsce i Europie Napowietrznego Mobilnego Laboratorium do badań zanieczyszczeń powietrza umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze (ULKA),
 • Międzynarodowe Centrum Badań Polarnych umożliwiające badania obszarów podbiegunowych,
 • Śląskie Centrum Wody, które wodą zajmuje się wszechstronnie,
 • możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów: Erasmus, Most, CEEPUS,
 • możliwość kontynuacji studiów na II stopniu (magisterskie uzupełniające), a dla pasjonatów nauki – również na studiach III stopnia w dwóch Szkołach Doktorskich (w tym Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych),
 • wysoka rozpoznawalność absolwentów na rynku pracy.

Czego się dowiesz:

 • jakie procesy geologiczne zachodzą na Ziemi, jakie czynniki kształtują litosferę, w jaki sposób i w jakich warunkach powstają skały, jakie jest przestrzenne zróżnicowanie budowy skorupy ziemskiej i z czego ono wynika, jakie jest pochodzenie złóż kopalin i w jaki sposób odbywają się ich poszukiwania oraz jak powstało życie na Ziemi i skąd my to wiemy,
 • jak wykonywać pomiary struktur geologicznych, konstruować i czytać mapy, jak współpracować ze specjalistami od zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, planowania i zarządzania,
 • jakie są aktualne problemy ochrony środowiska i jak wspólnie możemy się troszczyć o naszą planetę, oraz że geologia to także nauka o środowisku ,
 • jak wykorzystać wodę (czy wiesz, że woda może być niebieska, ale także i zielona oraz szara?) i jak się przed nią bronić ,
 • jak współpracuje grunt z budowlą, jakimi metodami możemy to zbadać i dlaczego budowniczy też musi ogarniać geologię,
 • jakie pożytki czerpiemy z Ziemi,  jak je rozpoznajemy i jak je wykorzystujemy,
 • jakich instrumentów używa się do badań minerałów, skał i innych geomateriałów oraz jak szerokie jest ich zastosowanie w gospodarce,
 • jak tworzyć komputerowe modele geologiczne i jakie one dają możliwości przewidywania zjawisk, procesów i działań ,
 • co trzeba wiedzieć z dziedziny fizyki, chemii, matematyki i prawa, aby bez problemu poruszać się w świecie geologii oraz, że to wcale nie jest trudne i nudne.

Co będziesz umiał/a:

 • nazywać, rozróżniać i wyjaśniać procesy geologiczne, wykonywać pomiary geologiczne, konstruować mapy geologiczne, hydrogeologiczne, geośrodowiskowe, złożowe i górnicze,
 • rozpoznawać w skali makro- oraz pod mikroskopem skamieniałości, minerały i skały, określać ich cechy i przydatność w przemyśle przy użyciu nowoczesnych metod instrumentalnych,
 • śledzić przekształcenia chemiczne w środowisku, obiegi pierwiastków i materii, określać wpływ zanieczyszczeń na skład chemiczny i funkcjonowanie atmo-, hydro-, lito- i biosfery,
 • określać zasoby wodne poziomów wodonośnych, projektować ujęcia wód, strefy ich ochrony, rozwiązywać zadania związane z  krążeniem płynów w gruntach,
 • określać parametry współdziałania budowli z gruntem, określać warunki posadowienia budowli,
 • pracować z wykorzystaniem najnowszej aparatury, programów interpretacyjnych, baz danych stosowanych w geologii,
 • współpracować z górnikami, wiertnikami i innymi specjalistami w zakresie eksploatacji,
 • podejmować decyzje w kwestii gospodarowania zasobami wody, kopalin, energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • dzięki znajomości języka obcego oraz posiadaniu kompetencji społecznych – pracować w wielonarodowych zespołach badawczych

A co dalej...?

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne), instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania),
 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich

i chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami/koleżankami, bo wspólnota studiowania na „Żylecie” – łączy (nie tylko zawodowo).

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, wiedza o społeczeństwie.

Spośród tych przedmiotów wybierane są dwa (A oraz B) o najwyższym procentowym wyniku egzaminu maturalnego (*).

W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym, widnieje wynik tylko z jednego przedmiotu, to z drugiego przedmiotu kandydat otrzymuje 0 punktów.

Tabela 1.

Przedmiot A

Przedmiot B

(do wyboru:
poziom podstawowy x 0,5)*

lub

poziom rozszerzony x 1)*

(do wyboru:
poziom podstawowy x 0,5)*

lub

poziom rozszerzony x 1)*

Waga: 50%

Waga: 50%

Sposób przeliczania punktów:

W = 0,5 (A* + B*)

Gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

A – wynik z przedmiotu A;

B – wynik z przedmiotu B;

)* — wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,5;

)* — wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.

Tabela 2

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ww. sposób liczenia punktów z postępowania kwalifikacyjnego.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 2
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 2
Konkurs "Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku" laureat 2
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej laureat 4
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 2
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Geograficzna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” laureat lub finalista
Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego finalista 4
Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


mgr Radosława Tomaszewska
radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

32 368 92 61
32 368 96 79
32 368 96 76