Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geografia
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

6

Liczba zapisów

4

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-07-13 12:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-07-02 - 2018-07-20

poniedziałek 07:30 - 15:00
wtorek 07:30 - 15:00
środa 07:30 - 15:00
czwartek 07:30 - 15:00
piątek 07:30 - 15:00
Adres
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60
, p. 103
41-200 Sosnowiec
32/3689431

Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna 25 lipca 2018 r. od godz. 10:00

Sosnowiec, ul. Będzińska 60, sala Rady Wydziału Ip.

4os./godz.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-07-26 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od
w dniach i godzinach podanych przez Komisję po ogłoszeniu list zakwalifikowanych na studia

Opis

Program studiów doktoranckich obejmuje moduły obowiązkowe i fakultatywne poświęcone różnym aspektom wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi. Program uzupełniają moduły obejmujące seminarium doktoranckie, przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej oraz uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szeroka oferta modułów fakultatywnych pozwala na realizację zarówno zagadnień niezbędnych w pracy badawczej, ale również tematyki rozszerzającej horyzonty młodego badacza. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej w pliku zawierającym aktualny program studiów: http://www.wnoz.us.edu.pl/doktoranckie.php

Opiekunem naukowym może zostać samodzielny pracownik naukowy Wydziału Nauk o Ziemi reprezentujący specjalność, w zakres której wchodzi przewidywana rozprawa doktorska

Czas trwania studiów: 4 lata

Tryb studiów:

stacjonarny + stypendium

stacjonarny bez stypendium

W ciągu 4 lat doktorant zobowiązany jest zaliczyć 130 godz. wykładów (z listy proponowanej przez Wydział) oraz 60 godz. seminarium doktoranckiego, ponadto słuchacz dzienny zobowiązany jest w ramach pensum odbyć zajęcia dydaktyczne w wymiarze nie mniej niż 10 godz. i nie więcej niż 90 godz. rocznie.

Wykłady odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:00 poniedziałek‑piątek, od 10:00 soboty) wg ustalanego wcześniej harmonogramu.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.wnoz.us.edu.pl/doktoranckie.php

Kryteria kwalifikacji

  1. Ostateczny wynik ukończenia przez kandydata studiów II stopnia (maksymalnie 6 punktów), przelicznik ocen z dyplomu: 6.0 (celująca) – 6 pkt.; 5.0 – 5 pkt.; 4.5 – 4 pkt.; 4.0 – 3 pkt.; 3.5 – 2 pkt.; 3.0 – 1 pkt.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca poziom intelektualny kandydata i  poziom merytoryczny projektu rozprawy doktorskiej (maksymalnie 10 punktów).
  3. Dotychczasowa działalność kandydata (maksymalnie 5 punktów):
  • członkostwo w kołach naukowych, samorządach studenckich, inna działalność organizacyjno-społeczna: 1 pkt
  • udział w konferencjach naukowych, organizowanie zjazdów, konferencji, itp.: 1 pkt.
  • publikacje w czasopismach naukowych (maksymalnie 3 punkty):
  •   nie recenzowane: 1 pkt.;
  •   recenzowane w języku polskim: 2 pkt.;
  •   recenzowane anglojęzyczne: 3 pkt.

             [punktów w poszczególnych kategoriach się nie sumuje].

Na studia kwalifikują się kandydaci, którzy w rankingu uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 500,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk o Ziemi

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 94 31
32 368 92 44

wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Będzińska 60, pok. 103
41-200 Sosnowiec
32 368 94 31

Godziny pracy

od 02.07.2018 do 14.09.2018 Poniedziałek 07:30 - 15:00
Wtorek 07:30 - 15:00
Środa 07:30 - 15:00
Czwartek 07:30 - 15:00
Piątek 07:30 - 15:00

mgr Elżbieta Miernikowska
elzbieta.miernikowska@us.edu.pl