Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawo
III stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

14

Liczba zapisów

32

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-03 14:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-06-01 - 2018-09-03

poniedziałek 08:00 - 14:00
wtorek 08:00 - 14:00
środa 09:00 - 14:00
czwartek 08:00 - 14:00
piątek 08:00 - 14:00
Adres
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 B
, p. 2.42
40-007 Katowice
32 359 1905, 1491

Egzaminy

Rozmowy kwalifikacyjne odbęda się 6 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11B, Katowice, sala Rady Wydziału 1.4. Informacja o godzinach rozmów będzie udostępniona na stronie http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/studia-doktoranckie


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-10 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-12 do 2018-09-17

poniedziałek 08:00 - 15:00
wtorek 08:00 - 15:00
środa 09:00 - 17:00
czwartek 08:00 - 15:00
piątek 08:00 - 15:00
sobota 08:00 - 14:00
Adres
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 B
, p. 2.42
40-007 Katowice
32 359 1491, 1905

Dodatkowe informacje

Sekretariat Studiów Doktoranckich będzie czynny także 9 czerwca 08:00-14:00, 23 czerwca 8:00-12:00 oraz 1 września 8:00-14:00

UWAGA : W okresie od 30.07 do 18.08 dokumenty nie będą przyjmowane - Sekretariat Studiów Doktoranckich nieczynny.


Opis

W czasie czteroletniego cyklu kształcenia dzięki bogatej ofercie programowej doktoranci zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, zajęć dydaktycznych, przygotowania publikacji naukowych oraz rozprawy doktorskiej. Ponadto uczestnicząc w życiu środowiska naukowego (konferencje, warsztaty, kwerendy biblioteczne, granty) zyskują możliwość nawiązania współpracy w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych. Realizacja programu kształcenia prowadzi więc w szczególności do osiągnięcia efektów w zakresie: nabycia wiedzy związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych; pozyskania umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych; kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Wydział Prawa i Administracji UŚ umożliwia swoim doktorantom podejmowanie szeregu aktywności w zakresie działalności międzynarodowej, współpracując m.in. z uczelniami z Chin, Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec. Doktoranci mają ponadto możliwość korzystania z nowoczesnych bibliotek bogato wyposażonych w urządzenia i środki techniki najnowszej generacji oraz unikatowe bazy danych. Dodatkową motywację stanowią stypendia oraz środki przeznaczane na badania naukowe dla młodych naukowców.

Wydziałowa strona (www) studiów doktoranckich: http://www.wpia.us.edu.pl/studia-doktoranckie

 

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne:

a) ocena na dyplomie co najmniej dobra (0÷3 punktów):

 • ocena dostateczna  i  dostateczna plus – 0 punktów,
 • ocena dobra – 1 punkt,
 • ocena dobra plus – 2 punkty,
 • ocena bardzo dobra – 3 punkty,

b) znajomość języków obcych  - (1÷3 punktów):

 • brak znajomości – 0 punktów,
 • znajomość deklarowana – 1 pkt,
 • znajomość potwierdzona certyfikatem zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – 3 punkty,

c) działalność naukowa potwierdzona przez opiekuna naukowego (0÷5 punktów):

d) rozmowa kwalifikacyjna (0÷10 punktów):

 • rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie ogólną wiedzę prawniczą oraz wiedzę kandydata z zakresu tej dyscypliny prawa jakiej dotyczyć będzie rozprawa doktorska.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej.
Uzyskanie zerowej punktacji w pozycji a), b) lub d) dyskwalifikuje kandydata.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje liczba publikacji naukowych (przy zastosowaniu punktacji: 1 publikacja – 1 punkt), a w dalszej kolejności liczba wystąpień publicznych podczas konferencji naukowych.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

3 750,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 287,00 zł
 • 1 287,00 zł
 • 1 326,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 19 05

joanna.debernic@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11 B, pok. 2.42
40-007 Katowice
32 359 19 05
32 359 14 91
agnieszka.wola@us.edu.pl

Godziny pracy

od 01.06.2018 do 03.09.2018 Poniedziałek 08:00 - 14:00
Wtorek 08:00 - 14:00
Środa 09:00 - 14:00
Czwartek 08:00 - 14:00
Piątek 08:00 - 14:00

mgr Agnieszka Wola
32 359 1491
agnieszka.wola@us.edu.pl