Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Matematyka
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

40

Liczba zapisów

22

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-17 23:59:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-20 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 do 2017-09-25

poniedziałek 09:00 - 13:00
czwartek 11:00 - 15:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Matematyki
ul. Bankowa 14
, p. 221
40-007 Katowice
32 359 15 50 wewn.20

Opis

Oferowane specjalności:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska - III i IV etap edukacyjny

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Częstotliwość zjazdów : Co tydzień (15 zjazdów w semestrze) piątek, sobota, niedziela (w zależności od liczby godzin w danym semestrze)

UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 20 kandydatów.

Strona internetowa wydziału: http://www.math.us.edu.pl/

 

Charakterystyka kierunku:

Studia matematyczne drugiego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą mu kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne. W szczególności, absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych i testowania prawdziwości hipotez matematycznych;
 • potrafi przedstawiać zaawansowane treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać złożone modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych
  i praktycznych problemów matematycznych;
 • posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań;
 • jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki posiada szerokie przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Posiada umiejętność tworzenia, optymalizacji i badania złożoności obliczeniowej algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne, umiejętność konstrukcji i implementacji oprogramowania, umiejętność obsługi pakietów wspomagania prac inżynierskich i statystycznego przetwarzania danych, wiedzę potrzebną do projektowania, obsługi i administrowania bazami danych. Dzięki pogłębionemu wykształceniu matematycznemu i szerokim umiejętnościom informatycznym jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują matematykę i informatykę oraz do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii takich, jak sterowanie i optymalizacja działalności ekonomicznej, przetwarzanie i statystyczne opracowywanie danych, matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, przygotowywanie prognoz i analiz działalności ekonomicznej, finansowej oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanie metod matematycznych na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności te pozwalają na podjęcie pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, w handlu lub też w przemyśle.

Absolwent specjalności nauczycielskiej – III i IV etap edukacyjny posiada gruntowną wiedzę matematyczną potrzebną do nauczania matematyki w gimnazjum i szkołach pogimnazjalnych. Jest on pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, który w procesie nauczania potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność korzystania z literatury i technologii informatycznych pozwoli mu dostosować swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania. Specjalność ta adresowana jest do absolwentów specjalności nauczycielskiej kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia.

Dalsze studia

Studia podyplomowe, studia doktoranckie.

Przyznawane kwalifikacje

Tytuł zawodowy magistra matematyki w danej specjalności.

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o poniższe kryterium kwalifikacji.

Kryterium kwalifikacji:

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Sposób obliczenia punktów:

W = 4 x M + 2 x S + R

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata,

M, S, R — oznaczają ocenę na dyplomie ukończenia studiów: M - na kierunku matematyka, S - na innym kierunku z obszaru nauk ścisłych lub na kierunku z obszaru nauk technicznych, R - na pozostałych kierunkach.

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem W brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Opłaty za kształcenie

specjalność: matematyczne metody informatyki

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

3 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 089,00 zł
 • 1 089,00 zł
 • 1 122,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

specjalność: matematyka w finansach i ekonomii

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

3 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 089,00 zł
 • 1 089,00 zł
 • 1 122,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

specjalność: nauczycielska - III i IV etap edukacyjny

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

3 500,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 204,50 zł
 • 1 204,50 zł
 • 1 241,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Matematyki

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 258 29 76
32 359 16 85

im@math.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 14, pok. 533
40-007 Katowice
32 359 16 85

Godziny pracy

od 18.09.2017 do 19.09.2017 Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00

mgr Aleksandra Hankus
32 359 16 85
aleksandra.hankus@us.edu.pl