Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika w Katowicach
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

6

Liczba zapisów

14

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-01 23:55:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-09-03 - 2018-09-08

poniedziałek 09:00 - 12:00
czwartek 09:00 - 12:00
sobota 09:00 - 12:00
Adres
Instytut Pedagogiki
ul. Grażyńskiego 53
, p. 432
40-126 Katowice
32 3599-805

Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna - 14.09.2018 r (piątek), godz. 9.00, Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ, ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach, sala Rady Wydziału (nr 101), dwie osoby na godzinę.

Wszystkie dokumenty wymagane do rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-18 09:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-19 do 2018-09-21

środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 08:00 - 12:00
Adres
Instytut Pedagogiki
ul. Grażyńskiego 53
, p. 13
40-126 Katowice
32 3599-826

Opis

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika i psychologia. Celem prowadzonych studiów doktoranckich jest przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej w dyscyplinie pedagogika i psychologia (czego uwieńczeniem ma być uzyskanie stopnia doktora) poprzez rozwijanie kompetencji związanych z prowadzeniem badań, upowszechnianiem ich wyników, ich etyką i związaną z nimi odpowiedzialnością społeczną. W ramach studiów doktorant jest równocześnie przygotowany do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim. Kształcenie zorganizowane w ramach realizacji programu zajęć na studiach doktoranckich (zajęcia i praktyki zawodowe) stanowią przede wszystkim element wspierający doktoranta w realizacji indywidualnego rozwoju naukowego (realizacji badań własnych pod opieką najpierw opiekuna naukowego potem promotora) i dydaktycznego (umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami i słuchaczami).

Szczegółowy program studiów doktoranckich i kryteria kwalifikacji na studia trzeciego stopnia na WPiPs znajdują się na stronie Wydziału (zgodnie z rokiem kwalifikacji i rozpoczęcia studiów)

Kryteria kwalifikacji

Kryteria podstawowe:

A. Ocena prezentacji wyników uzyskanych w pracy magisterskiej lub w innych prowadzonych przez Kandydata badaniach własnych.

Prezentacja ustna nie może przekraczać 10 minut. Może zostać przygotowana w dowolnej formie, wybranej przez Kandydata (referat, prezentacja multimedialna). Prezentacja powinna zawierać: (a) najważniejsze założenia teoretyczne stanowiące podstawę postawienia pytań badawczych i (lub) hipotez; (b) wybrane pytania badawcze i (lub) hipotezy badawcze; (c) krótką  charakterystykę zastosowanych metod i technik badań oraz próbki badawczej; (d) opis uzyskanych wyników  wraz z ich interpretacją.

Członkowie Komisji po wysłuchaniu prezentacji dokonują niezależnych ocen posługując się skalą od 2 do 5.

Wartość kryterium A określa średnia z otrzymanych ocen.

B. Ocena proponowanej tematyki pracy doktorskiej.

Kandydat przedstawia Komisji w formie pisemnej krótki szkic problematyki pracy doktorskiej, przy czym szkic ten nie może przekraczać 6 stron maszynopisu (odstęp 1,5; czcionka 12 Times New Roman, marginesy – 2,5 cm). Szkic powinien składać się z następujących części: (a) wprowadzenie, podkreślające potrzebę prowadzenia prezentowanych badań i motywację własną do przeprowadzenia tych badań (max ½ strony); (b) stan dotychczasowej wiedzy (max 2 strony); (c) zarys najważniejszych koncepcji teoretycznych, na których będą oparte badania (max 1½ strony); (d) wstępne sformułowanie podstawowych pytań badawczych i (lub) hipotez (max ½ strony); (e) wstępna krótka charakterystyka próbki badawczej i organizacji badań (max ½ strony); (f) wykaz najistotniejszych dla proponowanej problematyki pozycji bibliograficznych (max 1 strona).

Pisemny szkic proponowanej problematyki pracy doktorskiej należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa i wersja elektroniczna).

Członkowie Komisji dokonują niezależnych ocen przedstawionego szkicu posługując się skalą od 2 do 5.

Wartość kryterium B określa średnia z otrzymanych ocen.

C. Ocena udokumentowanej działalności (aktywności) naukowej.

Komisja po zapoznaniu się z udokumentowaną działalnością naukowo-badawczą Kandydata dokonuje oceny posługując się skalą od 1 do 5 punktów, według następujących kryteriów:

  • 5 pkt. — jeśli Kandydat ma jedną publikację recenzowaną (w czasopiśmie z listy MNiSW, opublikowaną lub przyjętą do druku) oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (drugą publikację w czasopiśmie z listy MNiSW, wystąpienia konferencyjne – referaty, postery na konferencjach naukowych – zagranicznych, ogólnopolskich, międzynarodowych w Polsce; udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe, potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 4 pkt. — a) jeśli Kandydat ma publikację recenzowaną (w czasopiśmie z listy MNiSW – opublikowaną lub przyjętą do druku) lub b) jeśli Kandydat ma udokumentowane wystąpienie (referat, poster) na zagranicznej konferencji międzynarodowej lub co najmniej jeden opublikowany (lub przyjęty do druku) rozdział w monografii wieloautorskiej oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (wystąpienia konferencyjne – referaty, postery na ogólnopolskich lub międzynarodowych zorganizowanych w Polsce konferencjach naukowych; udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 3 pkt. — jeśli Kandydat ma co najmniej jedno wystąpienie (referat, poster) na konferencjach naukowych (ogólnopolskich lub międzynarodowych zorganizowanych w Polsce – udokumentowane) oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 2 pkt. — jeśli Kandydat ma jedno wystąpienie (referat, poster) na konferencji naukowej studenckiej (udokumentowanej) oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 1 pkt. — jeśli Kandydat ma przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim).

D. Średnia ze studiów (jednolitych lub dwustopniowych).

W przypadku, gdy Kandydat ukończył studia dwustopniowe wartość średniej ze studiów wyznaczana jest jako średnia ze średnich na każdym stopniu studiów.


WYNIKI KWALIFIKACJI:

Warunki konieczne w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie:

a) wartość kryterium A (ocen), co najmniej 3.0;

b) wartość kryterium B (ocen), co najmniej 3.0;

c) średnia z wartości z kryteriów A i B (ocen), co najmniej 3.5.

Kandydat, który z średniej wartości uzyskanych ocen z kryteriów A i B otrzymuje ocenę niższą niż 3.5 jest niekwalifikowany i w miejsce ostatecznego wyniku wyrażonego w punktach, uzyskanego z kryterium A i B otrzymuje po 0 punktów.

W przypadku, gdy Kandydat spełnił warunki konieczne, uzyskane przez niego oceny (z kryterium A i B) zamienione są na punkty (np. ocena 3.0 odpowiednio stanowi 3 pkt., ocena 4.0 stanowi 4 pkt. itd.).

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje spełnienie warunków koniecznych, przy czym miejsce na liście rankingowej określone jest na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria (A+B+C+D).

W przypadku, gdy więcej niż jeden Kandydat posiada tę samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje:

  • średnia z wartości z kryteriów A i B
  • znajomość języka obcego potwierdzona odpowiednim certyfikatem (dodatkowo 1 pkt.).

Kandydaci na studia doktoranckie powinni spełnić równocześnie następujące warunki:

  1. Przedstawić pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na podjęcie opieki naukowej.
  2. Posiadać dyplom magistra pedagogiki/psychologii. W przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z innej dyscypliny niż pedagogika czy psychologia, Kandydat zobowiązany jest złożyć egzamin z dyscypliny, którą wybrał przed Komisją Wydziałową. Egzamin ten należy zdać do chwili otwarcia przewodu doktorskiego. 

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Pedagogiki

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 98 26

katarzyna.drozdek@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grażyńskiego 53, pok.
40-126 Katowice

dr Edyta Charzyńska
32 3599-721
edyta.charzynska@us.edu.pl