ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Reżyseria
I stopnia stacjonarne
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

8

Liczba zapisów

127

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-06-01 12:00:00 - 2022-06-15 23:55:00


Egzaminy

Teczka prac własnych powinna zawierać:

 • Jeden scenariusz filmu fabularnego (30 min.) lub treatment filmu fabularnego nie dłuższy niż 3 strony + rozpisana jedna scena dialogowa również nie dłuższa niż 3 strony. Ma być to oryginalny projekt (nie adaptacja), akcja ma rozgrywać się współcześnie.
 • Dwa projekty filmów dokumentalnych, w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi – dowolny
 • Autoportret fotograficzny
 • Cykl 10 fotografii opisujących świat, w którym żyje kandydat
 • Inne dowolne prace własne (film –max. 10 min., literatura, sztuki plastyczne)

Teczki muszą być wgrane do systemu IRK do 15 czerwca

Warunki techniczne przesyłanych plików do systemu IRK.

Prace literackie (pliki tekstowe) – format PDF (tylko i wyłącznie), wielkość stron ustawiona na A4.

Prace fotograficzne (pliki graficzne) – format JPG (przy minimalnej kompresji). Rozdzielczość zdjęć to maksymalnie 2000 pikseli na szerokość przy zdjęciach poziomych oraz maksymalnie 1500 pikseli na wysokość przy zdjęciach pionowych. Przestrzeń barwna: sRGB.

Prace filmowe (pliki wideo) – linki do filmów umieszczonych na serwisach streamingowych (Youtube, Vimeo, itp.) zapisane w dokumencie PDF (wraz z ewentualnymi danymi dostępowymi do filmów typu hasło/użytkownik) lub pliki wideo w rozdzielczości nie większej niż FullHD (1920x1080 pikseli) zapisane w kontenerze MP4 (kodek H.264, przepływność danych nie większa niż 10mbps, dźwięk Stereo AAC). Pojedynczy przesłany plik wideo nie może być większy niż 900MB – łączna ilość przesłanych dodatkowych plików nie może przekroczyć pojemności 2GB (2048MB).

Dokładna specyfikacja przesyłanych plików MP4: rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080 pikseli); proporcje obrazu: 16:9; format: H264/AVC; profil formatu: High; bitrate wideo w zakresie: 5-10 Mb/s; liczba ścieżek audio: 2 (stereo); format ścieżki audio: AAC (bitrate w zakresie 128-320 Kb/s); częstotliwość próbkowania dźwięku: 44,1 lub 48,0 kHz. Wielkość pojedynczego pliku nie większa niż 900 MB.

ETAP PIERWSZY

01.07.2022 (piątek) od godz. 11:00 do godz. 15:00

Egzamin pisemny: Zadanie analityczno – scenariopisarskie (proszę pisać długopisem i pamiętać, że prace muszą być czytelne dla komisji)

02-03.07.2022 (sobota i niedziela) od godz. 10:00

Egzamin praktyczny: Zadanie plastyczne – inscenizacyjne (studio)

04-06.07.2022 (poniedziałek, wtorek, środa) od godz. 10:00 (w tym 1h przerwy)

Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka)

Po zakończeniu etapu pierwszego Komisja Egzaminacyjna ogłosi jego wyniki i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu się kandydatów do drugiego etapu egzaminów wstępnych.

ETAP DRUGI

07.07.2022 (czwartek) od godz. 10:00 do 15:00

Zadanie dokumentalne – fotoreportaż (o godzinie 15:00 wszyscy kandydaci muszą wrócić do budynku Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego z wykonanym zadaniem. Godzina ta jest nieprzekraczalna)

08.07.2022 (piątek) od godz. 9:00

Zadanie inscenizacyjne (studio)

09.07.2022 (sobota) od godz. 10:00

Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-07-10 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-07-11 do 2022-07-15

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. św. Pawła 3
, p. 1.35
40-008 Katowice
32 359 24 08

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku: Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych.  Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia legitymizuje się wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie scenariopisarstwa, reżyserii i pracy z aktorem. Dysponuje także wiedzą na temat technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowo-telewizyjnej (w tym m. in. w zakresie sztuki operatorskiej, montażu, opracowania ścieżki dźwiękowej filmu, scenografii filmowej). Zdobyte w trakcie studiów elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawiają, że jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera,  asystentów reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować  pracę  w telewizji i innych mediach,  branży reklamowej, placówkach oświatowych i artystycznych, instytucjach kultury itp.

 

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie w jednej teczce:

 1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min.).
 2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
 3. Autoportret fotograficzny.
 4. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
 5. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać zapisane na pendrive’ie lub w postaci LINKU do strony z filmem (filmy można zamieszczać na którymś z darmowych portali typu youtube, vimeo, itp.).

Etap I

 • Egzamin pisemny: Zadanie analityczno – scenariopisarskie.
 • Egzamin ustny: Zadanie plastyczne – inscenizacyjne.
 • Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka).

Etap II

 • Zadanie dokumentalne – reportaż.
 • Zadanie inscenizacyjne (studio).
 • Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Poszczególne zadania w każdym etapie oceniane są punktowo.
W etapie pierwszym:

Zadanie analityczno – scenariopisarskie: max. 25 pkt.; min. 13 pkt.

Zadanie plastyczno – inscenizacyjne: max. 25 pkt.; min. 13 pkt.

Obrona prac własnych (teczka): max. 50 pkt.; min. 25 pkt.

W etapie drugim:

Zadanie dokumentalne – reportaż: max. 25 pkt.; min. 13 pkt.

Zadanie inscenizacyjne (studio): max. 25 pkt.; min. 13 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji: max. 50 pkt.; min. 25 pkt.

Pozytywny wynik danego egzaminu to uzyskanie przez Kandydata określonego dla tego egzaminu minimum punktowego.

Przez ocenę niedostateczną należy rozumieć otrzymanie liczby punktów mniejszej od określonego minimum.

O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje uzyskana przez Kandydatów liczba punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 zł
 • 1 716,00 zł
 • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. św. Pawła 3, pok.
40-008 Katowice

mgr Aleksandra Spiołek
323592408
aleksandra.spiolek@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/pl/

32 359 24 27
32 359 24 08
32 359 24 09
sf@us.edu.pl