ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia
jednolite magisterskie stacjonarne
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Limit miejsc

8

Liczba zapisów

154

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-06-01 12:00:00 - 2022-06-20 23:59:00


Egzaminy

Warunkiem przystąpienia do etapu pierwszego egzaminów wstępnych jest złożenie przez  Kandydata prac własnych (tzw. teczka) obejmujących obowiązkowo minimum 10 prac  fotograficznych. Dodatkowo można złożyć dowolne prace plastyczne i filmowe.
Ostateczny termin przesłania prac własnych Kandydata (tzw. teczka): 20.06.2022.
Kandydaci są zobowiązani do  składania wymaganych prac własnych wyłącznie w formie zapisu cyfrowego wgranego na  wyznaczone konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów.  Limit wielkości plików kandydata 100 MB.
Ewentualne dodatkowe prace filmowe należy składać w postaci LINKU do strony z filmem  (filmy można zamieszczać na którymś z darmowych portali typu youtube, vimeo, itp.).

ETAP PIERWSZY
Od 22.06.2022  do 25.06.2022
Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi Kandydatów.
Ten etap egzaminów wstępnych odbywa się bez osobistego udziału Kandydata. Komisja  rekrutacyjna ocenia treść i formę przedstawionych przez Kandydata wymaganych prac  własnych.

27.06.2022  (poniedziałek) godz. 16.00.

Ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego egzaminów wstępnych w systemie IRK. Kwalifikuje ocena od 3  do 5.

ETAP DRUGI
29.06.2022  (środa) od godz. 10.00 - 14.00
Egzamin praktyczny: Studium fotograficzne (z bezpośrednim  udziałem Kandydatów w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego) parter patio Szkoła Filmowa

Po egzaminie praktycznym  w godzinach popołudniowych lub wieczornych,  w systemie IRK, nastąpi  ogłoszenie  wyników i listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego egzaminu.  Kwalifikuje ocena od  3  do 5.

30.06.2022  (czwartek)  od godz. 10.00 - 13.00

Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego (z bezpośrednim  udziałem Kandydatów w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego) sala 3.08

Po egzaminie pisemnym w godzinach popołudniowych lub wieczornych, w systemie IRK, nastąpi ogłoszenie  wyników egzaminu  i listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu.  Kwalifikuje ocena od  3  do 5.

ETAP TRZECI
01.07.2022  (piątek) od godz. 10.00 - 14.00
Egzamin ustny (praktyczny): Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego (z bezpośrednim  udziałem Kandydatów w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego) studio filmowe sala 0.27 

Po egzaminie ok. godziny 15.00, w systemie IRK,  nastąpi ogłoszenie  wyników egzaminu  i listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego egzaminu.  Kwalifikuje ocena od  3  do 5.

01.07.2022 (piątek) od godz. 15.00 sala 3.08
Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii (z  bezpośrednim udziałem Kandydatów w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego).
Do rozmowy prosimy kandydatów o posiadanie kilku wydrukowanych zdjęć z I etapu.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-07-04 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-07-05 do 2022-07-11

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. św. Pawła 3
, p. 1.35
40-008 Katowice
32-359-24-08

Dodatkowe informacje

Ocena 2 (niedostateczna) uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę humanistyczną, świadomość estetyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne istotne  w zakresie operatorstwa i fotografii. Posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej, telewizyjnej i fotografii. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych z użyciem wszelkich profesjonalnych systemów realizacji obrazu. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form  w postaci filmów animowanych, edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych i fotografii oraz form multimedialnych. Może zatem podjąć pracę w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których mają zastosowanie lub  które wykorzystują w swojej działalności film, fotografię, przekaz telewizyjny (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne  itp.)

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm).
Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

Etap I

  • Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

Etap II

  • Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;
  • Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

Etap III

  • Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;
  • Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 716,00 zł
  • 1 716,00 zł
  • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. św. Pawła 3, pok.
40-008 Katowice

mgr Hanna Bober
323592405
hanna.bober@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/pl/

32 359 24 11
32 359 24 08
32 359 24 09
sf@us.edu.pl