ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Filologia germańska, specjalność: nauczycielska
II stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Humanistyczny, Sosnowiec

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

13

Liczba zapisów

8

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-07-25 09:00:00 - 2022-09-16 23:59:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-09-19 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-09-20 do 2022-09-22

wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 08:30 - 10:30
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.13
41-200 Sosnowiec
32 364 08 88

Dodatkowe informacje

Kontakt mailowy dla kandydatów na studia II stopnia: Filologia germańska, specjalność nauczycielska:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Renata Kozieł 

renata.koziel@us.edu.pl


Opis

Oferowane specjalności: nauczycielska

Charakterystyka kierunku:

Absolwent  studiów  II  stopnia  specjalności  nauczycielskiej  może – dzięki  biegłej znajomości  języka  niemieckiego  i  dogłębnemu  przygotowaniu  metodyczno-pedagogicznemu – podjąć  pracę  w  zawodzie  nauczyciela  języka  niemieckiego  w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania. Studia uzupełniające poszerzają wiedzę studenta w zakresie dydaktyki języka niemieckiego na ponadpodstawowych etapach edukacji, wzbogacając jego wiedzę o zagadnienia kultury, literatury i mediów krajów niemieckiego obszaru językowego, a także z zakresu pragmalingwistyki i translacji.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana i posiadają odpowiednie uprawnienia pedagogiczne zgodne z wymogami ministerialnymi.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej (glottodydaktyka, językoznawstwo, historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Renata Kozieł
323640941
renata.koziel@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 364 09 05

filologia.germanska.wh@us.edu.pl