ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny
II stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Teologiczny, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

18

Liczba zapisów

5

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-07-26 09:00:00 - 2022-09-11 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-09-15 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-09-16 do 2022-09-22

wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Teologiczny
ul. Jordana 18
, p. Dziekanat
40-043 Katowice
32 356-90-54

Opis

Oferowane specjalności: mediator i asystent rodziny

Strona internetowa wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wtl

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów II stopnia na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wiedza ta bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Studia pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, szczegółowej wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. W ramach studiów kładzie się nacisk na rozpatrywanie zagadnień dotyczących życia rodzinnego w sposób wszechstronny, wykraczające poza metody jednej tylko dyscypliny naukowej. Złożone cele społeczne, takie jak umocnienie więzi małżeńskiej czy poprawa jakości życia rodziny, wymagają bowiem połączonych sił wielu dyscyplin. Studia umożliwiają zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności, dotyczących istoty i przebiegu mediacji rodzinnej oraz wykonywania zawodu asystenta rodziny. Student zdobywa także pogłębioną wiedzę z zagadnień bioetycznych, a także dotyczącą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

Student ma możliwość, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku: nauki o rodzinie, uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

Perspektywy zawodowe: 

  • asystent rodziny;
  • mediacje rodzinne;
  • poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
  • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek;
  • praca w placówkach pomocy społecznej;

UWAGA! Dla absolwentów kierunków różnych niż nauki o rodzinie na studiach drugiego stopnia przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów na kierunkach przyporządkowanych do obszaru: nauk humanistycznych lub nauk społecznych lub nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

Średnia ocen ze studiów przeliczana jest na punkty według poniższych zasad:

Przeliczenie średniej ocen na punkty

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

średnia

punkty

średnia

punkty

5,76 – 6,00

100

4,76 – 5,00

100

5,51 – 5,75

95

4,51 – 4,75

95

5,26 – 5,50

90

4,26 – 4,50

90

5,01 – 5,25

85

4,01 – 4,25

85

4,76 – 5,00

80

3,76 – 4,00

80

4,51 – 4,75

75

3,51 – 3,75

75

4,26 – 4,50

70

3,26 – 3,50

70

4,01 – 4,25

65

3,01 – 3,25

65

3,76 – 4,00

60

3,00

60

3,51 – 3,75

55

poniżej

0

3,26 – 3,50

50

 

 

3,01 – 3,25

45

 

 

3,00

40

 

 

poniżej

0

 

 

       

Absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku: nauki o rodzinie liczba uzyskanych punktów zostaje pomnożona x 1,2.

Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia poprzez system IRK (w formie załącznika): skan dokumentu, potwierdzającego średnią ocen ze studiów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 924,00 zł
  • 924,00 zł
  • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Monika Gwóźdź
323569054
monika.gwozdz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-043 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wtl

32 356 90 54

teologia@us.edu.pl