ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Filologia rosyjska specjalność: języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji
I stopnia stacjonarne
III nabór

Wydział Humanistyczny, Sosnowiec

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

21

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-09-15 08:00:00 - 2022-09-25 23:59:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-09-26 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-09-27 do 2022-09-29

wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 3.26 lub 4.28
41-200 Sosnowiec
32/36 40 919

Opis

Specjalność: języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji

Specjalność języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji na kierunku Filologia rosyjska kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie w zakresie tłumaczenia w ramach języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Wśród proponowanych w planie studiów modułów są m.in. podstawy translatoryki, tłumaczenie ustne, szereg tłumaczeń specjalistycznych, tłumaczenie pisemne. Nabywanie kompetencji językowych (z możliwością wyboru poziomu zaawansowania znajomości języka ukraińskiego oraz rosyjskiego) oraz innych niezbędnych w pracy w sektorze biznesowym i administracji ma miejsce także na innych modułach, wspierających korpus translatoryczny planu studiów, takich jak ukraiński język biznesu, korespondencja służbowa i handlowa, język negocjacji handlowych czy wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej.

Realizacja pozostałych modułów realioznawczych ma na celu poszerzenie wiedzy o językach, literaturach, kulturach krajów wschodniosłowiańskich, ich historii, dawnych i współczesnych realiach czy ich kulturach politycznych. To gwarantuje możliwość poznania specyfiki studiowanych obszarów językowych, pozwala uczyć szacunku, wrażliwości i tolerancji dla odmienności kulturowej i buduje podstawy skutecznej komunikacji międzykulturowej.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Na specjalność: języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji, mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka rosyjskiego i języka ukraińskiego.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brany jest pod uwagę przeliczony na punkty rankingowe wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty rankingowe:

  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brany jest pod uwagę jeden wynik uzyskany z pisemnego albo ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminów z części pisemnej i ustnej, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej albo ustnej egzaminu dojrzałości zostanie przeliczony na punkty rankingowe według relacji 1% = 1 pkt.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową

Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:

Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:

  • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Dla kandydatów — obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub cudzoziemców — dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego w sytuacji gdy, kandydat posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język obcy nowożytny”. Egzamin w formie pisemnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu z języka obcego nowożytnego, na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminu wyrażone w procentach, w skali od 30% do 100% zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie z zasadami jak dla kandydatów z „nową maturą”.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 3.26
41-200 Sosnowiec

dr Alicja Mrózek
323640919
alicja.mrozek@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 364 08 43

filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl