Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Turystyka historyczna
I stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

9

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-12 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-15 11:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-19 do 2017-09-22

wtorek 09:00 - 15:00
środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 15:00
Adres
Instytut Historii
ul. Bankowa 11
, p. 20
40-007 Katowice
032 359 1653

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: Planowane zjazdy sobota/niedziela dwa razy w miesiącu

Strona internetowa wydziału: http://historia.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia są nastawione na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy, adresowane są do wszystkich, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek i przedsięwzięć, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Oferowany program nauczania wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie województwa śląskiego. W naszym górnośląskim regionie jest to program unikatowy, który przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie turystyki historycznej.

Cele i oparte o nowoczesne metody badawcze sposoby kształcenia (obejmujące m.in. zajęcia projektowe) dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb, wynikających ze specyfiki kierunku (m.in. potrzeby uzyskiwania wiedzy funkcjonalnej oraz umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy).

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania ludźmi, potrafi pozyskiwać i analizować informacje i wykorzystywać je dla zwiększenia efektywności swojej pracy, posiada wiedzę z zakresu historii, w tym zwłaszcza turystyki historycznej. W sposób praktyczny wykorzystuje nabytą wiedzę (m.in. potrafi projektować różnego rodzaju działania w ramach turystyki historycznej).

Perspektywy zawodowe:

Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Już w okresie studiów stwarza pole dla podejmowania samodzielnych inicjatyw studentów, zwłaszcza przy formowaniu tematu dyplomowego. Przygotowuje słuchaczy do podejmowania prac w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego kraju i Europy. Obok zawsze poszukiwanych pilotów i przewodników wycieczek, coraz częściej poszukiwani są bowiem znawcy, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy (zwłaszcza regionu poprzemysłowego).

Absolwenci tego typu studiów zostają wyposażeni w wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) i ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające ich szansę na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „aktywnej turystyki”), a jednocześnie zostają ukształtowani w zakresie postaw obywatelskich i prospołecznych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent ma m.in. możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia (do wyboru istnieją specjalności: administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzania dokumentacją albo nauczycielska 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 660,00 zł
  • 660,00 zł
  • 680,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Historii

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 13 14

ih.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11, pok. 20
40-007 Katowice
32 359 16 53

Godziny pracy

od 07.09.2017 do 20.09.2017 Poniedziałek 09:00 - 13:00
Wtorek 09:00 - 13:00
Środa 09:00 - 13:00
Czwartek 09:00 - 13:00
Piątek 09:00 - 13:00

mgr Aleksandra Galas
032 359 1653
aleksandra.galas@us.edu.pl