Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia, specjalność: filologia romańska
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

30

Liczba zapisów

0

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-12 23:55:00


Egzaminy

Egzamin pisemny z języka francuskiego

17 września 2018, godzina 10:00

sala 1.23, segment czerwony parter

Ul. Grota Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-18 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-19 do 2018-09-21

środa 13:00 - 17:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 13:00 - 17:00
Adres
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 36 40 864

Opis

Oferowane specjalności: filologia romańska

Częstotliwość zjazdów :zajęcia odbywają się w każdy weekend, zajęcia w piątki i soboty

Strona internetowa wydziału:http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia w zakresie filologii romańskiej to uzupełniające studia magisterskie. Studia te obejmują moduł praktycznej nauki języka francuskiego, moduł teoretycznoliteracki, językoznawczy oraz nauczycielski. Zajęcia z nowych technologii w środowisku zawodowym mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta filologii romańskiej cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, na poziomie komunikacyjnym, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o historii i strukturze języka francuskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w placówkach oświatowych, ale także jako tłumacz, pracownik instytucji kulturalnych, administracji, mediów i wydawnictw. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

  1.     ocena ostateczna na dyplomie,
  2.     pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

3 000,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 039,50 zł
  • 1 039,50 zł
  • 1 071,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 364 08 64

Godziny pracy

od 19.09.2018 do 21.09.2018 Środa 13:00 - 17:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 13:00 - 17:00

dr Sonia Szramek-Karcz
32 36 40 864
sonia.szramek-karcz@us.edu.pl
mgr Agnieszka Robaszkiewicz
32 36 40 864
agnieszka.robaszkiewicz@us.edu.pl