ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Administracja
II stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Prawa i Administracji, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

40

Liczba zapisów

30

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-09-19 16:45:00 - 2022-09-30 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-10-01 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-10-03 do 2022-10-05

poniedziałek 10:00 - 14:30
wtorek 10:00 - 14:30
środa 10:00 - 14:30
czwartek 10:00 - 14:30
piątek 10:00 - 14:30
Adres
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 B
, p. 1.24
40-007 Katowice
32 359 2064

Opis

Strona internetowa wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wpia

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów przewiduje przedmioty z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, prawa administracyjnego - części szczególnej, wykładni prawa administracyjnego, kontroli w administracji.  Zakłada się, że absolwent/ka studiów administracyjnych studiów II stopnia wykazuje się poszerzoną wiedzą z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Celem studiów administracyjnych II stopnia jest wyposażenie absolwenta/ki w wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi. Mają to zapewnić przedmioty: zarządzanie zasobami ludzkimi, stosunki pracy w administracji, a także – jako moduł fakultatywny - polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne.

Zajęcia z zakresu prawa handlowego, samorządowego prawa antykorupcyjnego, prawa miejscowego, odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych, gospodarowania mieniem komunalnym oraz – fakultatywnie - z prawa podatkowego, prawnoadministracyjnej ochrony konkurencji, a także prawa karnego skarbowego mają na celu uczynienie z absolwenta/ki studiów administracyjnych II stopnia cenionego pracownika/czki urzędów i instytucji finansowych, który/a jest także zdolny do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W toku studiów są prowadzone zajęcia z zakresu funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (system polityczny państwa, kontrola przestrzegania prawa UE oraz – fakultatywnie - prawo konstytucyjne państw UE), a także dotyczące prawnych i ustrojowych uwarunkowań polityki regionalnej oraz funduszy i projektów UE. Dzięki nim absolwent/ka jest w stanie swobodnie poruszać się po europejskiej przestrzeni prawnej. Jest więc gotów/a kierować projektami i podejmować odpowiednie decyzje w zakresie starania się o środki unijne oraz współpracować z podmiotami zagranicznymi.

Na kierunku wprowadzono także przedmioty z zakresu praw człowieka, pomocy socjalnej, doktryn politycznych i prawnych oraz filozofii. 

Na drugim roku studiów, oprócz tzw. modułów obligatoryjnych, student/ka wybiera tzw. moduł dyplomowy (przedmioty z koszyka przedmiotów fakultatywnych, poświęcone specjalistycznym zagadnieniom z zakresu szeroko pojmowanej administracji i wiążące się z zainteresowaniami i osią seminarium dyplomowego, w którym uczestniczy).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent/ka dwuletnich studiów stacjonarnych uzyskując dyplom magistra administracji, otrzymuje przygotowanie naukowe i zawodowe do wykonywaniu zawodu pracownika administracji zarówno na poziomie wykonawczym, jak i do kierowania zespołami ludzi. Jest również przygotowany/a do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, a także w instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent/ka magisterskich studiów administracyjnych posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa  administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Jest przygotowany/a do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent/ka jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych I lub II stopnia, albo studiów jednolitych.

Średnia ze studiów absolwentów kierunków: administracja, prawo, przedsiębiorczość — zostanie pomnożona x 2.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 750,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 957,00 zł
  • 957,00 zł
  • 986,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11 B, pok. 1.15
40-007 Katowice
32 359 24 43
katarzyna.mlynarczyk@us.edu.pl

Godziny pracy

od 01.06.2022 do 31.07.2022
Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30

dr Grzegorz Nancka
grzegorz.nancka@us.edu.pl
dr Piotr Zawiejski
piotr.zawiejski@us.edu.pl
mgr Katarzyna Młynarczyk
323592443
katarzyna.mlynarczyk@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wpia

32 359 20 64

anna.kostur@us.edu.pl