Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

12

Liczba zapisów

4

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-07-04 23:55:00


Egzaminy

1. Gra na instrumencie

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii

3. Dyrygowanie

4. Rozmowa kwalifikacyjna 

5.  Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:

- Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych

- Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

- Prowadzenie zespołów muzycznych 

Termin:  05.07.2017 r. od godz. 11.00
Miejsce:  INSTYTUT MUZYKI
ul. Ursyna Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn, sala 3D

Cztery osoby na godzinę.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-07-07 20:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-07-10 do 2017-07-14

poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Instytut Sztuki
ul. Bielska 62
, p. 101 budynek Instytutu Sztuki
43-400 Cieszyn
338546164

Opis

Oferowane specjalności :

 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych 
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Kiedy następuje wybór specjalności : W trakcie postępowania kwalifikacyjnego

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/?p=p_4

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Kolejny blok stanowią przedmioty pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością Prowadzenie zespołów muzycznych otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno instrumentalnych. Absolwent jest przygotowywany do pracy w profesjonalnym i amatorskim ruchu muzycznym oraz do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalności Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych, przedmiotu „Muzyka" z elementami muzykoterapii w przedszkolnych i szkolnych placówkach integracyjnych, w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, tańca i folkloru regionalnego. Dysponuje umiejętnością korelacji różnych metod, systemów, technik niezbędnych do realizacji działań o charakterze muzykoterapeutycznym. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie emisji głosu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zajmować się:

 • edukacją muzyczną na wszystkich poziomach edukacji,
 • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzeniem zespołów muzycznych,
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,
 • pracą w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawowy repertuar pianistyczny i posiada orientację w zakresie stylów muzycznych;
 • prezentuje publicznie przygotowany program muzyczny w zakresie gry na fortepianie;
 • zna podstawowy repertuar związany z wybranym, drugim instrumentem;
 • prezentuje publicznie przygotowany program artystyczny w zakresie gry na wybranym, drugim instrumencie;
 • rozpoznaje interwały proste i złożone, trójdźwięki durowe i molowe wraz
  z przewrotami, akordy zmniejszone i zwiększone, czterodźwięk septymowy
  z przewrotami;
 • czyta nuty głosem w zakresie melodii tonalnych;
 • realizuje przebiegi rytmiczne;
 • gra podstawowe kadencje harmoniczne (autentyczna, plagalna, zwodnicza) we wszystkich tonacjach durowych i molowych;
 • zna techniki dyrygowania umożliwiające przygotowanie do swobodnego prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych;
 • potrafi praktycznie zastosować technikę dyrygowania;
 • samodzielnie rozwiązuje dyrygenckie problemy techniczne i interpretacyjne
  w utworach literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie prezentacji artystycznej ustnego sprawdzianu umiejętności muzycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Gra na instrumencie:

- dwa dowolne utwory, w tym jeden zagrany na fortepianie, drugi na wybranym instrumencie.

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

- sprawdzian ustny.

3. Dyrygowanie:

- zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

- G. Perti - Inter vestibulum,

- A. Bruckner - Locus iste,

- J. Świder - Cuda i dziwy,

- F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).

4. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.

5. Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:

 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych — rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty.
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej:
 • muzyka klasyczna — zagranie na wybranym instrumencie lub zaśpiewanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci);
 • muzyka rozrywkowa — zagranie na wybranym instrumencie dwóch zróżnicowanych stylistycznie standardów z kanonu muzyki rozrywkowej (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci) lub zaśpiewanie dwóch standardów, w tym jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci).
 • Prowadzenie zespołów muzycznych  — zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

 1. Lotti – Miserere,
 2. Bruckner – Ave Maria,
 3. J. Świder – Nokturn,
 4. W. A. Mozart – Msza koronacyjna C-dur (jedna z części – do wyboru),
 5. W. A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik (jedna z części – do wyboru).

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.

Uwaga:

Studia II stopnia na kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym takie uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci, którzy tych uprawnień nie posiadają po studiach I stopnia, zobowiązani są uzupełnić różnice programowe do końca trzeciego semestru studiów.

Kryteria kwalifikacji na tzw. bezpłatne miejsca dla cudzoziemców

Osoby uprawnione do aplikowania

Rejestracja na tzw. bezpłatne miejsca jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka i nie ubiegają się o jej przyznanie.
Do postępowania nie mogą zostać dopuszczone osoby, które:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka lub inny dokument upoważniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 2. uczestniczyły w konkursie na bezpłatne miejsce dla kandydatów spoza Unii Europejskiej w latach poprzednich i zostały przyjęte na studia w Uniwersytecie Śląskim na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zostali przyjęci w ramach konkursu na bezpłatne miejsca i ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. w momencie aplikowania na studia mają status studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie dotyczy studentów aplikujących na studia drugiego stopnia wpisanych na 6 lub 7 semestr studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy zgodnie z programem studiów kończą poprzedni cykl kształcenia.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim i spełnić kryteria kwalifikacji określone dla danego kierunku.

Egzaminy z języka polskiego

Kandydaci muszą wziąć udział w egzaminie z j. polskiego, który składa się z części pisemnej (test online) oraz ustnej (rozmowy przez Skype).
Znajomość języka polskiego potwierdzają również:
- Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
- Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim lub Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów zostaną wyświetlone na koncie kandydata w systemie IRK po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Egzaminy wstępne

Jeśli w kryteriach kwalifikacji na kierunek przewidziano egzaminy wstępne, to cudzoziemiec aplikujący na tzw. bezpłatne miejsca na danym kierunku, zobowiązany jest przystąpić do egzaminów. Zaświadczenie o udziale w egzaminach wstępnych niezbędne do uzyskania wizy, zostanie wystawione po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej przez UŚ.
Cudzoziemców aplikujących na tzw. bezpłatne miejsca nie dotyczy kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Osoby, które przeszły pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i nie zostaną przyjęte na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.

Podstawa prawna: Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.

 

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Sztuki

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

imuzyki@wart.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Niemcewicza 2, pok. 101
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

Godziny pracy

od 01.06.2017 do 03.07.2017 Poniedziałek 09:00 - 13:00
Piątek 09:00 - 13:00

dr Ewa Bogdanowicz
338564117
ewa.bogdanowicz@us.edu.pl