Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ekonofizyka
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

10

Liczba zapisów

6

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-17 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-20 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 do 2017-09-25

poniedziałek 09:00 - 13:00
czwartek 11:00 - 15:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
ul. Bankowa 14
, p. Dziekanat WMFiCh pok. 217
40-007 Katowice
32 359 16 15 wewn.

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału:http://if.us.edu.pl/cms/

Charakterystyka kierunku:

Ekonofizyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, wykorzystująca metody matematyki i fizyki do badania  problemów ekonomicznych,  ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonofizyka trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ekonofizyki. Po pierwszym roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Absolwent posiada wiedzę z ekonofizyki oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do analizy i badania rynków finansowych. Jest przygotowany do pełnienia roli eksperta w zakresie kontroli jakości oprogramowania (Test Manager), zaawansowanych systemów analizy rynków finansowych, w ocenie ryzyka rynkowego i zarządzania nim w instytucjach działających w otoczeniu gospodarki rynkowej. Potrafi zorganizować przetargi i aukcję.

Studia dają uprawnienia do kontynuacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich (III stopnia).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do twórczego wykorzystania umiejętności zawodowych w instytucjach finansowych, w ośrodkach badawczych oraz do prowadzenia badań w instytucjach naukowych. Będzie bardzo oczekiwanym kandydatem do pracy w firmach doradztwa finansowego i analiz statystycznych. Ponadto absolwent posiada kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu fizyki, a także ekonomii, finansów i statystyki

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent ma solidne podstawy do dalszego kształcenia się, w tym przygotowania się do egzaminów koniecznych do uzyskania licencji aktuariusza. Posiada wystarczający aparat wiedzy z zakresu analizy rynków finansowych, aby po dokonaniu samodzielnych uzupełnień o wymagane aspekty prawne przystąpić do egzaminu maklerskiego i Doradcy Inwestycyjnego. Może też rozwijać swe umiejętności analizy finansowej zdobywając międzynarodowe licencje (np. CFA [Chartered Financial Analyst]) 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kryteria kwalifikacji na tzw. bezpłatne miejsca dla cudzoziemców

Osoby uprawnione do aplikowania

Rejestracja na tzw. bezpłatne miejsca jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka i nie ubiegają się o jej przyznanie.
Do postępowania nie mogą zostać dopuszczone osoby, które:

  1. posiadają ważną Kartę Polaka lub inny dokument upoważniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
  2. uczestniczyły w konkursie na bezpłatne miejsce dla kandydatów spoza Unii Europejskiej w latach poprzednich i zostały przyjęte na studia w Uniwersytecie Śląskim na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zostali przyjęci w ramach konkursu na bezpłatne miejsca i ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3. w momencie aplikowania na studia mają status studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie dotyczy studentów aplikujących na studia drugiego stopnia wpisanych na 6 lub 7 semestr studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy zgodnie z programem studiów kończą poprzedni cykl kształcenia.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim i spełnić kryteria kwalifikacji określone dla danego kierunku.

Egzaminy z języka polskiego

Kandydaci muszą wziąć udział w egzaminie z j. polskiego, który składa się z części pisemnej (test online) oraz ustnej (rozmowy przez Skype).
Znajomość języka polskiego potwierdzają również:
- Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
- Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim lub Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów zostaną wyświetlone na koncie kandydata w systemie IRK po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Egzaminy wstępne

Jeśli w kryteriach kwalifikacji na kierunek przewidziano egzaminy wstępne, to cudzoziemiec aplikujący na tzw. bezpłatne miejsca na danym kierunku, zobowiązany jest przystąpić do egzaminów. Zaświadczenie o udziale w egzaminach wstępnych niezbędne do uzyskania wizy, zostanie wystawione po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej przez UŚ.
Cudzoziemców aplikujących na tzw. bezpłatne miejsca nie dotyczy kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Osoby, które przeszły pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i nie zostaną przyjęte na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.

Podstawa prawna: Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.

 

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 359 14 34

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Uniwersytecka 4, pok. 161
40-007 Katowice
32 359 14 72
32 359 12 68
32 359 14 09

Godziny pracy

od 18.09.2017 do 19.09.2017 Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00

Dorota Bieszczad-Kaczmarzyk
32 359 1472 /32 359 1268
dorota.bieszczad@us.edu.pl
mgr Małgorzata Orlińska
32 359 1472 /32 359 14 09
malgorzata.orlinska@us.edu.pl