Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie - studia w języku angielskim
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

5

Liczba zapisów

2

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-17 23:59:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-20 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 do 2017-09-25

poniedziałek 09:00 - 13:00
czwartek 11:00 - 15:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
ul. Bankowa 14
, p. Dziekanat WMFiCh pok. 217
40-007 Katowice
32 359 16 15 wewn. 30

Opis

Oferowane specjalności:

  • nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) - prowadzona w języku angielskim

Kiedy następuje wybór specjalności: na etapie rekrutacji

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://if.us.edu.pl/cms/

 

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Studia polsko-francuskie na specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie są prowadzone w trybie tzw. European Master wspólnie z Uniwersytetem du Maine w le Mans we Francji. Absolwent otrzymuje dwa dyplomy magisterskie – polski i francuski.  W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra trzech wyższych uczelni. Część studentów tej specjalności odbywa praktykę w Centrum Fizyki w Jüllich (Niemcy), wiodącym ośrodku, gdzie prowadzone są na światowym poziomie unikalne badania nad otrzymywaniem, określeniem własności cienkich warstw i obiektów małowymiarowych.

Zajęcia semestru VII i VIII odbywają się  w macierzystych uczelniach i językiem wykładowym będzie język ojczysty. Pod koniec VIII semestru (maj-czerwiec) studenci polscy wyjeżdżają do uczelni francuskiej, a studenci z Francji do Instytutu Fizyki do Katowic, na staż zagraniczny, w trakcie którego poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach.

Na ostatnim roku studiów wszystkie wykłady odbywają się w języku angielskim, niektóre z nich w systemie e-learning. W ostatnim semestrze studenci ponownie wyjeżdżają do partnerskich uczelni i tam przygotowują swoje prace magisterskie. Praktycznym sprawdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście fizyki będzie przygotowanie i obrona w tym języku pracy magisterskiej.

Perspektywy zawodowe: Absolwent może podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Potrafi  ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych  w Polsce i w Europie, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe pozwalają na zatrudnienie także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia.

Warunkiem przyjęcia na tę specjalność jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.  

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 359 14 34

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Uniwersytecka 4, pok. 161
40-007 Katowice
32 359 14 72
32 359 12 68
32 359 14 09

Godziny pracy

od 18.09.2017 do 19.09.2017 Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00

Dorota Bieszczad-Kaczmarzyk
32 359 1472 /32 359 1268
dorota.bieszczad@us.edu.pl
mgr Małgorzata Orlińska
32 359 1472 /32 359 14 09
malgorzata.orlinska@us.edu.pl