Online Application System academic year
2017/2018

University of Silesia in Katowice

National and International Security
Master's degree part-time

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Limit

60

Applications submitted

41

Timeline

Registration

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-20 23:55:00


Date of results announcement

from 2017-09-22 12:00:00


Submission of documents after announcement of results

from 2017-09-25 to 2017-09-27

Monday 10:00 - 15:00
Tuesday 10:00 - 15:00
Wednesday 10:00 - 15:00
Address
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Bankowa 11
, room 5
40-007 Katowice
032 359 1222

Description

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest pogłębienie u absolwentów wiedzy na temat procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym.
Absolwent II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe powinien także trafnie identyfikować wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozumieć ich specyfikę, a także właściwie dobierać środki przeciwdziałania im na różnych szczeblach. Absolwent studiów II stopnia BNiM posiada także wiedzę na temat podstawowych procesów i trendów w środowisku międzynarodowym, mających wpływ na bezpieczeństwo człowieka i jego zbiorowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych, wojskowych, kulturowych, ekologicznych, technologicznych i ekonomicznych.
Zna terminologię oraz najnowsze trendy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, a także metodologię badań w tej dziedzinie i potrafi ją wykorzystać w praktyce. Ma wiedzę z zakresu orientalistyki, w tym języków orientalnych (arabski, chiński). Wreszcie, ma świadomość znaczenia informacji dla procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Absolwent studiów II stopnia BNiM potrafi zbierać i przetwarzać informacje dotyczące zjawisk i procesów z zakresu bezpieczeństwa. Ma umiejętność interpretowania i wyjaśniania zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz wojskowych, w kontekście ich znaczenia dla bezpieczeństwa. Zna specyfikę funkcjonowania służb mundurowych w Polsce i na świecie. Potrafi scharakteryzować ewolucję konfliktów zbrojnych na przestrzeni wieków, a także rozumie konsekwencje działań podejmowanych w środowisku międzynarodowym. Rozumie wpływ różnic kulturowych na powstawanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państw. Posiada także pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych oraz wygłaszania wystąpień ustnych w języku polskim i
obcym, w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
Absolwent studiów II stopnia BNiM posiada przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, szczególnie jeśli chodzi o szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Jest przygotowany do partycypacji w tworzeniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej w tej dziedzinie, wykorzystuje swoją wiedzę w komunikowaniu z otoczeniem oraz potrafi współdziałać i pracować w grupach społecznych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi identyfikować i przeciwdziałać niekorzystnym procesom i tendencjom zagrażającym stabilności życia społecznego.
Plan studiów został opracowany w ten sposób, aby wykształcić u absolwentów powyższe umiejętności i kompetencje społeczne, jak również przekazać pogłębioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Moduły w ramach kierunku można odzielić na kilka grup. Po pierwsze, moduły poświęcone problematyce ogólnej, w tym kwestiom terminologicznym i teoretycznym z akresu nauk o bezpieczeństwie, zagadnieniom normatywnym, a także najważniejszym trendom i zjawiskom występującym w tej dziedzinie. Można tu wymienić m.in. Megatrendy rozwojowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Aparat represji wobec ościoła w Polsce i ZSRR (1945-1989/91), Zagrożenia asymetryczne, wykłady monograficzne, konwersatoria monograficzne. Po drugie, moduły poświęcone różnym wymiarom przedmiotowym bezpieczeństwa (polityczne, wojskowe, gospodarcze, ekologiczne,prawne), w tym m.in.: Rewolucje polityczne, Systemy polityczne państw Trzeciego Świata, Bezpieczeństwo ekologiczne, Konflikty zbrojne w ujęciu historycznym, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP, Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych, Podstawy kryminologii, Podstawy kryminalistyki, Wyścig zbrojeń w XX i XXI wieku, Prawo wykroczeń, Propaganda i manipulacja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Warto podkreślić, iż w ramach siatki przedmiotów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe bardzo duży nacisk położono na przygotowanie absolwentów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowego, którego znaczenie w ostatnich latach niepomiernie wzrosło. W związku z tym, uwzględniono przedmioty, które powinny uzupełnić wiedzę i wykształcić umiejętności analityczne i kompetencje społeczne studentów w tej dziedzinie.
Obok modułu Podstawy orientalistyki, szczególnie istotne są dwa moduły językowe: język arabski oraz język chiński. Ich znajomość ma obecnie fundamentalne znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk wpływających na stan bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Warto podkreślić, iż istnieje na rynku pracy bardzo duże zapotrzebowanie ze strony służb mundurowych na specjalistów posiadających zarówno wiedzę obejmującą podstawy orientalistyki, język arabski i chiński, oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Studia II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe są pierwszymi w Polsce, które łączą wszystkie aspekty w ramach jednego programu studiów. Po trzecie wreszcie, studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe przewidują szereg przedmiotów kładących nacisk na praktyczne aspekty związane z tą problematyką, w tym: Czynności operacyjno-rozpoznawcze, Podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności, Techniki pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce, Służba pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Rodzaje broni i uzbrojenia. Studia II stopnia Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w:

 • szeroko pojętych służbach mundurowych i specjalnych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wojsko Polskie),
 • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego),
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego), w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym,
 • samorządzie lokalnym i regionalnym,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • zespołach reagowania kryzysowego.

Admissions criteria

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawową nomenklaturę używaną w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystuje wiedzę z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych w komunikowaniu się z otoczeniem;
 • potrafi myśleć i działać w sposób skuteczny na rzecz dobra społecznego.

W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów wiedzy, oczekuje się:

 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z wybranego kierunku (politologii lub dziennikarstwa i komunikacji społecznej) oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Fees for education

Payment for semester
for Polish citizens and foreign candidates applying for studies on the same rules as Polish citizens

Semester fee may be paid in full or in 3 installments. detailed information »

Tuition paid in full

PLN2,000.00

Tuition paid in 3 installments

 • PLN709.50
 • PLN709.50
 • PLN731.00

Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€800.00

Contact

Faculty's contact details

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 21 31

miron.lakomy@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Students Admissions Office

Bankowa 12, room 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Contact commission

ul. Bankowa 11, pok. 113
40-007 Katowice
32 359 21 31

Godziny pracy

od 19.09.2017 do 19.09.2017 Wtorek 10:00 - 13:00

dr Marta Obrębska
032 359 2131
marta.obrebska@us.edu.pl