Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2019/2020

Uniwersytet Śląski w Katowicach

International Business Law and Arbitration
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

90

Liczba zapisów

7

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2019-06-03 12:00:00 - 2019-07-23 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2019-07-25 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2019-07-26 do 2019-07-30

poniedziałek 12:00 - 15:00
wtorek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 B
, p. 1.25
40-007 Katowice
(+48) 32 359 15 95

Opis

Studia w języku angielskim.

Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu.

Program studiów oparty został o cztery główne bloki tematyczne:
I. General courses
II. Business Law
III. Mediation & Arbitration
IV. Special courses (wykłady monograficzne i konwersaroria)

W ramach General courses student uzyska wiedzę m.in. nt. podstaw prawoznawstwa, prawa handlowego, prawa arbitrażowego, prawa międzynarodowego i prawa UE (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego rynku), prawa własności (także intelektualnej), prawa umów, międzynarodowego prawa prywatnego oraz prawa pracy. 
Business Law to grupa zagadnień obejmująca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz mechanizmy zawierania umów. W ramach tego bloku student pozna także standardy ochrony praw człowieka w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych) oraz CSR.
Z kolei blok Mediation and Arbitration poświęcony będzie w całości rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, powstałych na tle biznesowym, zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorcami oraz na linii państwo-inwestor. W jego ramach student opanuje zarówno prawne standardy mediacji oraz arbitrażu, jak równiez nabędzie umiejetnosć konstruowania umów stanowiących podstawę zastosowania ww metod.
Powyższe treści, wedle indywidualnych już zainteresowań, słuchacz będzie mógł natomiast  rozszerzyć o bogatą ofertę wykładów monograficznych i konwersatoriów, stanowiących grupę tzw. Special courses, a odnoszących się do bardzo precyzyjnych już aspektów międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu (jak np. prawo spółek, obrót przedsiębiorstwem, prawo konkurencji i konsumentów, czy kwestie etyczno-prawne w arbitrażu inwestycyjnym etc.).
Całość oferty dopełnią ponadto wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z USA, Chin oraz UE.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent IBLA może rozpocząć karierę (także zagranicą) jako profesjonalny prawnik biznesowy, wewnętrzny doradca firmy, urzędnik państwowy lub prawnik w międzynarodowej organizacji (także rządowej). 
Będzie mógł zatem:

  • pracować w sektorze prywatnym - np. w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa biznesowego, w różnych międzynarodowych i krajowych organizacjach, mających kontakty biznesowe i interesy w obcych krajach, bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach notarialnych itp.;
  • pracować w sektorze publicznym - w instytucjch krajowych, europejskich i międzynarodowych, promujących rozwój biznesu, agencjach nadzoru biznesu, w instytucjach akademickich i badawczych, a także w komercyjnych organach sądowych (instytucje rozstrzygania sporów przed sądem, trybunały, sądy arbitrażu) oraz w innych organizacjach (takich jak stowarzyszenia promujące i broniące interesów i praw konsumentów oraz pracowników),
  • pracować jako niezależny konsultant lub założyć własną firmę świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej licencjata/inżyniera.

Na studia przyjmowani są̨ absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich, przy czym, jeśli program ukończonych przez nich studiów odbiegał znacznie od standardów kształcenia dla studiów administracyjnych I stopnia, w toku studiów będą oni zobowiązani do wyrównania różnic programowych.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

6 020,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 2 036,10 zł
  • 2 036,10 zł
  • 2 097,80 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

6 020,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 2 036,10 zł
  • 2 036,10 zł
  • 2 097,80 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 15 95

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11 B, pok. 48
40-007 Katowice
32 359 13 49

Godziny pracy

od 10.07.2019 do 12.07.2019 Środa 11:00 - 14:00
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00

dr hab. Witold Kurowski
323591349
witold.kurowski@us.edu.pl
dr Magdalena Półtorak
323591349
magdalena.poltorak@us.edu.pl
dr Piotr Zawiejski
323591349
piotr.zawiejski@us.edu.pl