Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
I stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

60

Liczba zapisów

91

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-15 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-20 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 do 2017-09-26

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Bytkowska 1 B
, p. 318
40-955 Katowice
32 259 70 11

Dodatkowe informacje

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Angielski, francuski

http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Częstotliwość zjazdów : I, II i III rok co tydzień soboty i niedziele

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe)

Perspektywy zawodowe:  Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz  instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

2 010,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 712,80 zł
  • 712,80 zł
  • 734,40 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 500,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. Bytkowska 1 B
40-955 Katowice
32 258 24 20
32 258 24 27
32 258 24 29
writv@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bytkowska 1 B, pok. 318
40-955 Katowice
32 259 70 11
aleksandra.spiolek@us.edu.pl

Godziny pracy

od 01.06.2017 do 15.09.2017 Poniedziałek 09:00 - 13:00
Wtorek 09:00 - 13:00
Środa 09:00 - 13:00
Czwartek 09:00 - 13:00
Piątek 09:00 - 13:00

mgr Aleksandra Spiołek
32 259 70 11
aleksandra.spiolek@us.edu.pl