Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

19

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-24 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-26 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-28 do 2017-10-02

poniedziałek 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 16:00
piątek 10:00 - 23:00
Adres
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 317
40-032 Katowice
322009317

Opis

Częstotliwość zjazdów : 10-12 zjazdów w semestrze, zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

Strona internetowa wydziału: http://www.ibin.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Dwuletnie studia magisterskie adresowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunku in­formacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz dla absolwentów innych kierunków studiów I lub II stopnia. Poza treściami wspólnymi programu kształcenia (np. Marketing biblioteczny, Projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, E-learning, Infobrokerstwo, Biblioteki cyfrowe i digitalizacja zbiorów bibliotecznych) studiujący wybierają jedną z proponowanych specjalizacji (liczba uruchomionych specjalizacji zależy od liczby studentów na roku). Poniżej zaprezentowano wybrane przedmioty, w celu przybliżenia treści nauczania. 

Nowoczesna biblioteka

Kierunki rozwoju bibliotekarstwa światowego, Zarządzanie strategiczne biblioteką, Jakość w bibliotece, Zarządzanie personelem w bibliotece, Współczesne biblioteki naukowe, publiczne, specjalne. 

Zarządzanie informacją

Informacja specjalistyczna, Ilościowe metody badania informacji, Organizacja zasobów cyfrowych, Systemy zarządzania treścią, Publikacje elektroniczne, Informatyczne narzędzia zarządzania informacją osobistą, Informacja patentowa i normalizacyjna.

Młody czytelnik w świecie książki i mediów

Edukacja medialna, Edytorstwo książki dziecięco-młodzieżowej, Współczesny rynek książki dziecięco-młodzieżowej, Organizacja i działalność Szkolnych Centrów Informacji, Elementy biblioterapii, Młody odbiorca w Internecie.

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

Warsztaty ochrony i konserwacji książki, Dzieje oprawy i praktyka introligatorska, Badanie trwałości materiału bibliotecznego, Organizacja ochrony i konserwacji zbiorów w Polsce i na świecie.

Kultura i edytorstwo książki

Cyfrowe zasoby muzeów i archiwów, Edytorstwo komputerowe, Organizacja pracy wydawniczej, Zagadnienia poligraficzne, Książka w mediach i na targach.

Biblioteka w społeczności lokalnej

Biblioteka centrum kulturalnym regionu, Działalność usługowa bibliotek gminnych, Źródła informacji dla regionu, Internetowe zasoby informacji dla bibliotek.

Szczegółowe informacje nt. liczby godzin, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) oraz punktacji ECTS można znaleźć w siatce studiów dostępnej na stronie:  www.ibin.us.edu.pl

W toku studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki, studenci mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom magistra z zakresu informa­cji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wraz z dyplomem otrzymują suplement zawierający szczegółową informację na temat przedmiotów realizowanych w trakcie studiów

Perspektywy zawodowe:

 • biblioteki różnego typu
 • ośrodki informacji naukowej
 • wydawnictwa
 • księgarnie
 • instytucje kultury
 • archiwa

 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • wykazuje zainteresowania zagadnieniami właściwymi dla procesów wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentów oraz informacji;
 • wykazuje zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką społeczeństwa informacji i wiedzy;
 • uświadamia sobie potrzeby różnych grup uczestników życia społecznego (edukacyjne, informacyjne, kompensacyjne, rozrywkowe) i organizacji usług wspomagających rozwój kultury i nauki;
 • potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności korzystając z różnych rodzajów źródeł informacji i typów dokumentów.

Kryterium kwalifikacji: Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 500,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 544,50 zł
 • 544,50 zł
 • 561,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18
32 200 93 17

ibin@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 317
40-032 Katowice
32 200 93 17

Godziny pracy

od 17.07.2017 do 19.07.2017 Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 16:00
Środa 10:00 - 14:00

mgr Tadeusz Maciąg
tadeusz.maciag@us.edu.pl