Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia klasyczna
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

12

Liczba zapisów

3

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-20 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-25 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-26 do 2018-09-28

środa 09:00 - 11:00
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 09:00 - 11:00
Adres
Katedra Filologii Klasycznej
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 117
40-032 Katowice
322009417

Opis

Oferowane specjalności:

  • filologia łacińska,
  • filologia grecka,
  • filologia grecka i łacińska

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na 1 rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: włoski, nowogrecki

Strona internetowa wydziału: http://www.kfk.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku: Program studiów filologii klasycznej obejmuje naukę starożytnych języków: greckiego i łacińskiego oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji i kontynuacji antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. Oprócz przedmiotów kierunkowych oraz uzupełniających je przedmiotów z zakresu historii starożytnej z elementami archeologii i historii filozofii program obejmuje także intensywną naukę języka włoskiego lub nowogreckiego.

Perspektywy zawodowe: tłumaczenie tekstów antycznych na język polski, praca w bibliotekach, archiwach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych powiązanych z dziedzictwem cywilizacji śródziemnomorskiej, w sektorze turystycznym i w  innych międzynarodowych instytucjach promujących cywilizację śródziemnomorską.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Na specjalność łacińską bądź grecką nie jest wymagana znajomość łaciny bądź greki. O przyjęcie na specjalność filologia grecka i łacińska mogą ubiegać się wyłącznie licencjaci filologii klasycznej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • ma podstawową wiedzę o językach klasycznych i literaturze starożytnej;
  • umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym;
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny.

Kryterium kwalifikacji: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Absolwentom, którzy ukończyli I stopień studiów na kierunku: filologia klasyczna, ocena na dyplomie, pomnożona zostanie przez 1,5.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Katedra Filologii Klasycznej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 17

kfk@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
40-032 Katowice
joanna.ras@us.edu.pl

Godziny pracy

od 10.07.2018 do 11.07.2018 Wtorek 12:00 - 14:00
Środa 09:00 - 11:00

mgr Joanna Raś
322009417
joanna.ras@us.edu.pl