Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia angielska, specjalność: nauczycielska
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

5

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-08-01 16:00:00 - 2017-09-23 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-26 20:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-27 do 2017-09-30

środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
sobota 10:00 - 12:00
Adres
Instytut Języka Angielskiego
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
32 36 40 911

Opis

Oferowane specjalności: nauczycielska

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język niemiecki, język francuski

Strona internetowa wydziału: http://www.ija.us.edu.pl/

Filologia angielska uzyskała akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 r.

CHARAKTERYSTYKA kierunku: 

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz Kultura - media - translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Natomiast dla osób rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznsu przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka specjalności:

Absolwenci filologii angielskiej, specjalność: nauczycielska reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponują ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego; mają ogólne wykształcenie językoznawcze. Mają szeroką wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, ugruntowaną i poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, mają poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, dogłębną i uporządkowaną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych). Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w zawodzie  nauczyciela języka angielskiego w różnych  placówkach edukacyjnych
  (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister)
 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
  języków obcych (m.in. reklama, public relations)
 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych

 

Absolwenci filologii angielskiej specjalność nauczycielska reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz dysponują ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego; mają ogólne wykształcenie językoznawcze. Posiadają pogłębione umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji różnorakich sytuacji i zdarzeń pedagogicznych przy użyciu różnych metod, potrafią wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania złożonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań ich uczestników, potrafią sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu dogłębnego diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz trafnego dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, potrafią samodzielnie i z wykorzystaniem różnorakich technologii oraz kanałów informacyjnych (w języku polskim i angielskim) zdobywać i integrować szczegółową wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą). Absolwenci z uprawnieniami nauczycielskimi, posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których studia obejmowały obowiązkowy blok przedmiotów pedagogicznych i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz jeden z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego:
 • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
 • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
 • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
 • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
 • Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
 • Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
 • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języka Angielskiego

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

anglistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 2.5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 11

Godziny pracy

od 21.09.2017 do 21.09.2017 Czwartek 10:00 - 14:00

mgr Elżbieta Budzisz
elzbieta.budzisz@us.edu.pl
mgr Maria dos Santos Vongula
maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl