Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Matematyka
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

10

Liczba zapisów

7

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-06-29 23:55:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-06-01 - 2018-07-05

poniedziałek 08:00 - 14:00
środa 08:00 - 14:00
czwartek 08:00 - 14:00
piątek 08:00 - 14:00
Adres
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
ul. Bankowa 14
, p. 533
40-007 Katowice
32 3591685

Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 9 lipca 2018r. o godz. 10 w Instytucie Matematyki, Katowice, ul. Bankowa 14, sala nr 553


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-07-10 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-07-13 do 2018-07-17

poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 11:00 - 14:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
ul. Bankowa 14
, p. 219
40-007 Katowice
32 3591130 w. 24

Opis

Po zakończeniu Studiów Doktoranckich, które powinny zostać zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora, uczestnik posiada gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności matematycznej. W trakcie studiów poszerza on swoją wiedzę na temat osiągnięć współczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej. Ma pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach badawczych w zakresie wybranej specjalności co pozwala na samodzielne planowanie sposobów rozwiązania problemów badawczych i ma poszerzoną wiedzę o znaczeniu wybranej specjalności dla rozwoju nauki. Ma opanowany zaawansowany aparat matematyczny oraz metody numeryczne w zakresie niezbędnym do opisu i rozwiązywania problemów badawczych oraz modelowania zjawisk i procesów z nimi związanych. Posiada znajomość i umiejętność stosowania pakietów oprogramowania oraz korzystania z dostępnych baz danych jako narzędzia w pracy badawczej związanej z wybraną specjalnością. Ma opanowaną fachową terminologię wybranej specjalności w języku polskim i angielskim. Ma także wiedzę dotyczącą podstawowych zasad prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz uwarunkowań zwyczajowych i etycznych związanych z działalnością naukową. Absolwent Studiów Doktoranckich potrafi planować proces przygotowania pisemnej dysertacji naukowej, umie przystosować własny pisemny tekst naukowy do wytycznych redakcji czasopism naukowych lub wydawców, zna procedurę oceny wartościowania prac naukowych oraz parametrycznej dorobku naukowego w Polsce i na świecie.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wmfch.us.edu.pl/content/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, ocenę dostarczonych dokumentów i średnią ocen ze studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

Do postępowania kwalifikacyjnego kandydaci dostarczają:

  • opinię promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  • kopię certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (o ile kandydat takie posiada),
  • życiorys wraz z dokumentacją osiągnięć naukowych,
  • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych — średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia).

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów biorąc pod uwagę:

  1. Rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat przedstawia swoje zainteresowania, motywację podjęcia studiów doktoranckich i planowaną karierę. Komisja ocenia: predyspozycje kandydata do prowadzenia pracy naukowej i zajęć dydaktycznych, znajomość języków obcych oraz predyspozycje uzyskania stopnia doktora — ocena w skali liczbowej od 2.0 do 5.0. (Otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0) w skali ocen od 2.0 do 5.0 oraz nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego).
  2. Dokumentację osiągnięć naukowych, na którą składa się członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach, prezentacje na konferencjach, publikacje naukowe lub popularnonaukowe, itp. — ocena w skali liczbowej od 2.0 do 5.0.
  3. Średnią ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

O przyjęciu na studia i ewentualnym przyznaniu stypendium, decyduje suma (S) z uzyskanych wyników:

S = A + B + C

Gdzie:

A — wynik z rozmowy kwalifikacyjnej,

B — wynik z osiągnięć naukowych,

C — średnia ocen ze studiów (średnia arytmetyczna średnich ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych).

Kandydaci cudzoziemcy:

W procesie rekrutacji na studia doktoranckie, zobowiązani są złożyć do Komisji Rekrutacyjnej tłumaczenie dokumentów na język polski lub angielski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski. Na tym etapie tłumaczenie nie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci przyjęci, przy dokonywaniu wpisu na studia, zobowiązani są złożyć tłumaczenie dokumentów na język polski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego umieszczonego na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 500,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 11 30

katarzyna.golaszewska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 14, pok. 533
40-007 Katowice
32 359 16 85
karina.socha@us.edu.pl

Godziny pracy

od 01.06.2018 do 05.07.2018 Poniedziałek 08:00 - 14:00
Środa 08:00 - 14:00
Czwartek 08:00 - 14:00
Piątek 08:00 - 14:00

lic. Karina Socha
32 3591685
karina.socha@us.edu.pl