Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
I stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

22

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-24 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-26 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-28 do 2017-10-02

poniedziałek 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 16:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 317
40-032 Katowice
322009317

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski  http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Częstotliwość zjazdów : 10-12 zjazdów w semestrze, zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

Strona internetowa wydziału: http://www.ibin.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo realizowane są z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Pozwala on na realizowanie części studiów za granicą, bądź w innej polskiej uczelni, a także zapewnia uznanie studiów za granicą. W ramach programu Erasmus studenci mogą również korzystać z trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach oraz instytucjach kultury. Absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie kompleksowego zarządzania usługami bibliotecznymi, nabywają umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-bibliotecznych oraz wiedzę o źródłach informacji.

Program trzyletnich studiów licencjackich obejmuje przedmioty realizowane w pięciu blokach. Poniżej zaprezentowano wybrane przedmioty, w celu przybliżenia treści nauczania.

Wiedza ogólnohumanistyczna

Komunikacja społeczna, Teoria i historia kultury, Naukoznawstwo, Metody badawcze nauk humanistycznych/społecznych, Historia filozofii.

Wiedza o literaturze

Literatura dla dzieci i młodzieży, Polska literatura współczesna, Literatura powszechna, Piśmiennictwo regionalne.

Podstawy bibliologii i informatologii

Podstawy wiedzy o bibliotece, Podstawy nauki o informacji, Terminologia bibliologii i informatologii w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim, Historia książki, Wprowadzenie do zagadnień wydawniczych/księgarskich.  

Organizacja dostępu do informacji

Organizacja i metody działalności informacyjnej, Bazy danych w Internecie, Wyszukiwanie informacji w Internecie, Bibliografia i inne źródła informacji. 

Bibliotekarstwo

Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, Systemy biblioteczne, Organizacja i zarządzanie biblioteką, Ochrona zbiorów bibliotecznych, Formalne opracowanie dokumentów – formaty danych, Języki informacyjno-wyszukiwawcze, Rzeczowe opracowanie dokumentów.

Poza wyżej wymienionymi przedmiotami, student przez dwa lata uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie języka obcego, a w ramach osobnych konwersatoriów zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim.

W toku studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki, studenci mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie podstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata z zakresu informa­cji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wraz z dyplomem otrzymują suplement zawierający szczegółową informację na temat przedmiotów realizowanych w trakcie studiów.

 

Perspektywy zawodowe:

  • biblioteki różnego typu
  • ośrodki informacji naukowej
  • wydawnictwa
  • księgarnie
  • instytucje kultury
  • archiwa

 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 500,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 544,50 zł
  • 544,50 zł
  • 561,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18
32 200 93 17

ibin@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 317
40-032 Katowice
32 200 93 17
32 200 95 01

Godziny pracy

od 01.09.2017 do 02.10.2017 Wtorek 10:00 - 15:00

mgr Tadeusz Maciąg
tadeusz.maciag@us.edu.pl