Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biology – Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

15

Liczba zapisów

16

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-07 23:55:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-06-04 - 2018-09-14

poniedziałek 09:00 - 14:00
wtorek 09:00 - 14:00
środa 00:00 - 00:00
czwartek 09:00 - 14:00
piątek 09:00 - 14:00
Adres
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28
, p. B-13
40-032 Katowice
322009461

Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 20.09.2018 r. , pokój Dziekana ul. Jagiellońska 28. Godzina rozpoczęcia i harmonogram rozmów zostaną podane w terminie późniejszym.

 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-21 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-24 do 2018-09-28

poniedziałek 09:00 - 14:00
wtorek 09:00 - 14:00
środa 00:00 - 00:00
czwartek 09:00 - 14:00
piątek 09:00 - 14:00
Adres
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28
, p. B-13
40-032 Katowice
322009461

Opis

Celem kształcenia na studiach III stopnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest przygotowanie młodych pracowników naukowych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej, podejmowania współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych, przygotowywania publikacji naukowych i projektów badawczych, pozyskiwania funduszy na działalność naukową oraz podejmowania obowiązków nauczyciela akademickiego.

Bogata oferta różnorodnych zajęć fakultatywnych, umożliwia doktorantom dopasowanie ścieżki kształcenia do swoich zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań. Duża liczba zajęć praktycznych pozwala na poznanie i opanowanie nowoczesnych, zaawansowanych metod badawczych z zakresu biotechnologii i bioróżnorodności organizmów. Program studiów obejmuje metody stosowane w cytogenetyce molekularnej, genomice funkcjonalnej roślin, bioinformatyce, biofizyce, biotechnologii mikroorganizmów, analizie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, roślin i zwierząt oraz badaniach środowiska z wykorzystaniem biomarkerów.

Absolwenci studiów doktoranckich naszego Wydziału znajdują zatrudnienie nie tylko w macierzystej uczelni, ale także w innych uczelniach wyższych w kraju i za granicą, w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych i analitycznych oraz placówkach badawczo-rozwojowych.

Kandydaci na studia doktoranckie są przyjmowani do realizacji konkretnych projektów naukowych, które realizują pod opieką samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra biologii, a także magistra lub magistra inżyniera nauk pokrewnych bądź tytuł równoważny.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wbios.us.edu.pl/studia-w-jezyku-angielskim-advanced-methods-in-biotechnology-and-biodiversity.html

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

 1. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana na wniosek Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 2. Kandydaci na studia doktoranckie są przyjmowani do realizacji konkretnych projektów naukowych, które wykonują pod opieką samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. Lista problemów badawczych, w realizacji których mogą uczestniczyć doktoranci, zaproponowanych przez samodzielnych pracowników naukowych Wydziału, jest ogłaszana przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej Wydziału.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra biologii, a także magistra lub magistra inżyniera nauk pokrewnych, bądź tytuł równoważny, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 4. Kandydaci powinni uzyskać pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego oraz przedstawić poświadczony przez opiekuna wstępny projekt pracy badawczej.
 5. Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dotycząca proponowanej przez kandydata pracy badawczej, która ma być podstawą doktoryzowania oraz motywacji kandydata do pracy naukowej. Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 10 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 5 punktów. Otrzymanie przez kandydata mniej niż 5 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z rozmowy kwalifikacyjnej przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu kandydata decydują dodatkowe kryteria
 • liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata z ostatnich 5 lat: udział w publikacji naukowej (publikacje w czasopiśmie z listy A MNiSW - 5 pkt, publikacje w czasopiśmie z listy B MNiSW - 3 pkt, pozostałe publikacje – 1 pkt), komunikat na konferencji naukowej - 2 pkt (maksymalnie jedno doniesienie z jednej konferencji), udział w grancie badawczym - 3 pkt;
 • udokumentowany pobyt na co najmniej miesięcznym stażu naukowym- 2 pkt.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.    

Wymagane dokumenty

 • podanie-ankieta osobowa o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata;
 • życiorys;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (poświadczony przez uczelnię odpis) i zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych, średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia);
 • pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego oraz poświadczony przez opiekuna wstępny projekt pracy badawczej w języku angielskim;
 • oświadczenie opiekuna o finansowaniu badań;
 • oświadczenie kierownika Katedry o możliwości odbycia przez doktoranta praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu oraz o udostępnieniu infrastruktury naukowo-badawczej;
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • orzeczenie/zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów doktoranckich na wybranym kierunku, w określonej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
 • certyfikat dokumentujący znajomość języków obcych;
 • ewentualne podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego;
 • suplement do dyplomu, określający osiągnięcia naukowe podczas studiów;
 • charakterystyka zainteresowań naukowych ze spisem publikacji;
 • trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 700,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 93 61

zofia.kuglin@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Jagiellońska 28, pok. B-13
40-032 Katowice
32 200 94 61

Godziny pracy

od 10.09.2018 do 21.09.2018 Poniedziałek 09:00 - 14:00
Wtorek 09:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 14:00
Piątek 09:00 - 14:00

Zofia Kuglin
zofia.kuglin@us.edu.pl