Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sztuki piękne
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

5

Liczba zapisów

8

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-07 13:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-06-04 - 2018-09-07

wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Artystyczny
ul. Niemcewicza 6
, p. 101
43-400 Cieszyn
33 854 61 64

Egzaminy

13 września 2018 r. (czwartek), godz. 9.00 — zebranie komisji egzaminacyjnej (bez udziału kandydatów): 

 • Konkurs dyplomów.

 • Ocena dotychczasowego dorobku artystycznego kandydata zgodnie z dyscypliną sztuki piękne na podstawie złożonego portfolio i dokumentacji określonej w kryteriach naboru.

13 września 2018 r. (czwartek)

od godz. 12.00 (sala 115 w budynku Instytutu Sztuki) — rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w formie dwuczęściowej prezentacji:

 • Prezentacji swoich (kandydata) wybranych prac i osiągnięć artystycznych w formie prezentacji multimedialnej (pdf). Dozwolona jest prezentacja fizycznych obiektów. – maksymalnie 10 min.

 • Prezentacja koncepcji, idei lub projektu pracy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej (pdf) – maksymalnie 5 min.

14 września 2018 r. (piątek) — (termin zależny od ilości zgłoszonych kandydatów),

od godz. 9.00 (sala 115 w budynku Instytutu Sztuki) — rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w formie dwuczęściowej prezentacji:

 • Prezentacji swoich (kandydata) wybranych prac i osiągnięć artystycznych w formie prezentacji multimedialnej (pdf). Dozwolona jest prezentacja fizycznych obiektów. – maksymalnie 10 min.

 • Prezentacja koncepcji, idei lub projektu pracy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej (pdf) – maksymalnie 5 min.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-14 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-17 do 2018-09-21

wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Artystyczny
ul. Niemcewicza 6
, p. 101 Dziekanat Wydziału
43-400 Cieszyn

Dodatkowe informacje

Uwaga:

Kandydaci, którzy zamierzają dokonać prezentacji z wykorzystaniem multimediów,

zobowiązani są albo dostarczyć materiał na nośniku DVD (pendrive’y wykluczone)

albo przyjść z własnym sprzętem odtwarzającym; projektor multimedialny będzie zapewniony.


Opis

Studia prowadzone są w dziedzinie sztuk plastycznych w ramach dyscypliny sztuki piękne. Kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. W ramach dyscypliny artystycznej sztuki piękne proponowany jest szeroki zakres specjalności obejmujących: grafikę warsztatową, grafikę projektową, media rysunkowe, grafikę multimedialną, malarstwo oraz rzeźbę. Absolwenci dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi: prowadzenie aktywności twórczej oraz dydaktyki z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć sztuki, tworzenie oryginalnych i innowacyjnych form obrazowania i ich praktyczne zastosowanie, prowadzenie badań z zakresu technik i technologii wybranej specjalności artystycznej. Odpowiednikiem rozprawy doktorskiej jest praca artystyczna przygotowywana w ramach seminarium. Powinna ona stanowić oryginalne dokonanie twórcze i wskazywać na ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej.

W trakcie studiów następuje otwarcie przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta, nie wcześniej jednak niż po zaliczeniu modułu przedmiot z dyscypliny podstawowej – sztuki piękne cz. 2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Po otwarciu przewodu doktorskiego przeprowadzane są w odrębnym trybie egzaminy doktorskie w zakresie:

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej;

3) obcego języka nowożytnego, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada określonego rozporządzeniem ministra certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Przewód doktorski jest przeprowadzany zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. oraz z dnia 26 września 2016 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Kryteria kwalifikacji

    1. Konkurs dyplomów:  5.0 – 6 pkt.  4.5 – 4 pkt.  4.0 – 2 pkt.

    2. Dotychczasowa działalność kandydata przygotowana w pojedynczym segregatorze (1÷12 pkt.):

 • artystyczna –portfolio- dokumentacja prac świadcząca o umiejętności  syntetycznego i sproblematyzowanego prezentowania swoich prac
 • osiągnięcia artystyczne – udokumentowany udział w wystawach, projektach, wystąpieniach artystycznych, inne
 • działalność społeczna –członkostwo w kołach naukowych, samorządach studenckich, inna działalność organizacyjno – społeczn
 • udokumentowane przyznane nagrody, stypendia

3. Znajomość języków obcych (0÷2 pkt.)

 • Brak znajomości – 0 pkt.
 • Znajomość deklarowana – 1 pkt.
 • Znajomość z potwierdzeniem (zaświadczenie lub certyfikat) – 2 pkt.

4. Pisemna opinia opiekuna naukowego (uwzględniająca koncepcję pracy artystycznej, którą kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem, zdolność kandydata do zrealizowania tematu, predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz zgoda na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego.

5. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1 ÷ 12 pkt., obejmująca:

 • obronę koncepcji pracy artystycznej, którą kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem (należy posłużyć się prezentacją w formacie pdf - maksymalnie 5 minut);
 • orientację kandydata w dyscyplinie kierunkowej oraz w kulturze niezbędnej do rozwinięcia koncepcji doktorskiej w oparciu o jej koncepcję.

Uwaga: Kandydaci, którzy zamierzają dokonać prezentacji z wykorzystaniem multimediów, zobowiązani są albo dostarczyć materiał na nośniku DVD (pendrive’y wykluczone), w formacie pdf, albo przyjść z własnym sprzętem odtwarzającym; projektor multimedialny będzie zapewniony.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej.

Przyjęci na studia będą kandydaci, którzy otrzymali pozytywny wynik z każdego elementu kwalifikacji oraz zajęli miejsce na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 700,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Artystyczny

ul. Niemcewicza 8
43-400 Cieszyn
33 854 63 30

isztuki@wart.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Niemcewicza 6, pok. 105
43-400 Cieszyn
+48 697 197 510
+48 607 051 752
stefan.lechwar@wp.pl

Godziny pracy

od 12.09.2018 do 14.09.2018 Środa 09:00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 18:00
Piątek 09:00 - 18:00

dr hab. Stefan Lechwar
stefan.lechwar@us.edu.pl