Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bibliologia i informatologia
III stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

Liczba zapisów

0

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-06-28 23:55:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2017-06-05 - 2017-06-29

poniedziałek 12:00 - 14:00
wtorek 12:00 - 14:00
środa 12:00 - 14:00
czwartek 12:00 - 14:00
Adres

pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 102
40-032 Katowice
322009259

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-07-14 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-07-17 do 2017-07-20

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
Adres
Wydział Filologiczny
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 102
40-032 Katowice
322009259

Opis

Na Wydziale Filologicznym studia doktoranckie odbywają się w ramach czterech dyscyplin: bibliologii informatologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Doktoranci realizują swoje badania naukowe w ramach działalności poszczególnych instytutów i katedr w Katowicach i Sosnowcu: Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedry Filologii Klasycznej, Katedry Literatury Porównawczej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich (Katowice); Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytutu Filologii Słowiańskiej (Sosnowiec).

W ramach programu studiów doktoranci Wydziału Filologicznego odbywają zajęcia obowiązkowe (m.in. uniwersytet, jako instytucja społeczna, metodologia bada humanistycznych, pragmatyka tekstu naukowego, finansowanie nauki, seminarium) i fakultatywne (w przygotowaniu), związane z wybranymi dyscyplinami, realizują przewidziane przez uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego (nr 229 z dnia 18.03.2014) zajęcia dydaktyczne oraz włączają się w prowadzone przez instytuty badania naukowe i prace administracyjne.

Kandydaci przyjmowani są na studia doktoranckie na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Jego zasadniczą częścią jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia koncepcję swojej pracy doktorskiej. Na sumę możliwych do uzyskania punktów składają się również ocena z pracy magisterskiej i osiągnięcia naukowe kandydata (publikacje, udział w konferencjach naukowych, warsztatach specjalistycznych, przynależność do kół naukowych i pełnione w nich funkcje, nagrody i wyróżnienia w dyscyplinie, w ramach, której aplikuje kandydat).

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.fil.us.edu.pl/index_doktoranckie.php

UWAGA :

Limit miejsc  20 - studia niestacjonarne odnosi się do wszystkich wymienionych dyscyplin.

Kryteria kwalifikacji są jednakowe dla kandydatów dyscyplin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliologii i informatologii, kulturoznawstwa), natomiast listy rankingowe są oddzielne dla następujących specjalności:

1. literaturoznawstwo polonistyczne,

2. literaturoznawstwo – neofilologie,

3. językoznawstwo polonistyczne,

4. językoznawstwo – neofilologie,

5. bibliologia i informatologia

6. kulturoznawstwo.

Kryteria kwalifikacji

Podstawową częścią postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, oceniana w skali 1 ÷ 20 punktów (do ostatecznej punktacji jej wynik jest mnożony przez 10 i dodawany do pozostałych punktów).

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest koncepcja pracy naukowej, którą kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem. Komisja Rekrutacyjna ocenia orientację kandydata w wybranej dyscyplinie badawczej, ogólną wiedzę o literaturze, języku i kulturze epoki, której dotyczy projekt, oraz oryginalność i nowatorstwo propozycji. Rozmowa powinna mieć charakter obrony prezentowanego projektu badawczego.

Na sumę punktów uzyskanych przez kandydata i decydujących o jego kwalifikacji na studia składają się następnie:

  • ocena pracy magisterskiej (bardzo dobry — 5 pkt., dobry plus — 4 pkt., dobry — 3 pkt., jeśli kandydat ukończył studia drugiego stopnia z wynikiem celującym, otrzymuje 6 pkt.);
  • osiągnięcia naukowe kandydata:

— publikacje naukowe (udokumentowane publikacje naukowe z dyscypliny, w zakresie której kandydat aplikuje na studia doktoranckie): w czasopismach punktowanych — według punktacji ministerialnej, w recenzowanych czasopismach — 5 pkt., w pozostałych czasopismach — 2 pkt., w recenzowanych monografiach wieloautorskich — 5 pkt.; kandydat podaje maks. 5 publikacji i może uzyskać maks. 40 pkt.;

— przekład tekstu naukowego w publikacji recenzowanej 3 pkt.;  kandydat podaje maks. 2 przekłady i może uzyskać maks. 6 pkt.;

— przekład tekstu naukowego w publikacji nierecenzowanej — 1 pkt.;  kandydat podaje maks. 2 przekłady i może uzyskać maks. 2 pkt.;

— publikacja popularnonaukowa w czasopiśmie — 2 pkt. za każdą;  kandydat podaje maks. 3 publikacje i może uzyskać maks. 6 pkt.;

— poświadczony udział w konferencjach naukowych z referatem: studenckie/doktoranckie — 2 pkt., krajowe — 3 pkt., zagraniczne (czyli odbywające się za granicą) — 5 pkt.;  kandydat podaje maks. 3 konferencje i może uzyskać maks. 15 pkt.;

poświadczony udział w warsztatach specjalistycznych związanych z wybraną przez doktoranta dyscypliną naukową — 1 pkt.; kandydat podaje maks. 1 warsztat i może uzyskać maks. 1 pkt.;

poświadczony udział w kołach naukowych — 1 pkt.,  za pełnione funkcje — 1 ÷ 3 pkt., w zależności od funkcji; maks. liczba punktów: 4 pkt.;

stypendium naukowe ze źródeł zewnętrznych — 5 pkt.;  kandydat podaje maks. 2 stypendia i może uzyskać maks. 10 pkt.;

nagrody i wyróżnienia naukowe międzynarodowe i ogólnokrajowe: pierwsze miejsce — 5 pkt., kolejne miejsca i wyróżnienia — 2 pkt.; kandydat podaje maks. 2 nagrody i może uzyskać maks. 10 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia naukowe: 94.

Sposób obliczania punktów:

A+B+10C = suma punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie (maks. 200 pkt.)

A. Ocena pracy magisterskiej — maks. 6 pkt. (waga: x 1);

B. Osiągnięcia naukowe kandydata — maks. 94 pkt. (waga: x 1);

C. Rozmowa kwalifikacyjna — maks. 20 pkt. (waga: x 5).

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie list rankingowych sporządzanych dla każdej dyscypliny naukowej. Liczba miejsc na studiach stacjonarnych jest regulowana możliwościami dydaktycznymi Instytutów, które winny zapewnić kandydatom obciążenia godzinowe w normach przewidzianych Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Filologiczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 92 59

marwina.grolik@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 102
40-032 Katowice
32 200 92 59
marwina.grolik@us.edu.pl

Godziny pracy

od 10.07.2017 do 12.07.2017 Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 12:00
Środa 10:00 - 12:00

Marwina Grolik
322009259
marwina.grolik@us.edu.pl