Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biotechnologia
II stopnia stacjonarne

bezpłatne miejsca

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

1

Liczba zapisów

3

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-07-09 23:55:00


Egzaminy

Egzamin pisemny z języka polskiego – test online.
Termin: 11.07.2017 r., godz. 12.00 - 13.07.2017 r., godz. 23.59 (czasu polskiego).


Egzamin ustny z języka polskiego – rozmowa przez Skype.
Termin: 11.07.-14.07.2017 r., w godz. 10.00-16.30 (czasu polskiego).
Przed rozmową kandydat otrzyma tekst do przeczytania. Tekst będzie dostępny na koncie kandydata w systemie IRK 15 minut przed terminem rozmowy. Dokładny termin rozmowy zostanie podany po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-07-20 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-25 do 2017-09-29

Adres
International Students Admissions Office
ul. Bankowa 12
, p. 78
40-007 Katowice

Opis

Oferowane specjalności:

 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na 1 rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski,

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/01-S2BT12.2015/1

Strona internetowa wydziału: http://www.wbios.us.edu.pl/

Kontakt w sprawie rekrutacji : rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku:

W trakcie naboru na studia II stopnia (magisterskie),kończące się obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru katedry/zakładu, przypisanej do określonej specjalności, gdzie uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych oraz współtworzenia nauki. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Absolwent specjalności biotechnologia roślin otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego i farmaceutycznego). Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta, podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii roślin.

Absolwent specjalności biotechnologia środowiska zostaje wyposażony w rzetelną i najnowszą wiedzę, umożliwiającą zastosowanie określonych technik biotechnologicznych, niezbędnych w poznawaniu i kształtowaniu procesów biologicznych w różnych środowiskach. Dzięki temu będzie on gotów do podjęcia pracy w instytucjach stosujących i wdrażających nowoczesne technologie, oparte na wykorzystaniu mikroorganizmów i roślin oraz produkowanych przez nie enzymów. Zdobyte w czasie studiów umiejętności umożliwią mu zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturą badawczą, w środowiskowych laboratoriach analitycznych i diagnostycznych oraz placówkach badawczo-rozwojowych

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki naukowo-badawcze
 • zakłady produkcyjne o charakterze biotechnologicznym
 • przemysł farmaceutyczny, spożywczy, rolniczy (produkcja, dystrybucja, kontrola)
 • oczyszczalnie ścieków i gruntów
 • ośrodki przetwarzania odpadów stałych
 • stacje hodowli roślin

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy na zagranicznym rynku pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B2.

 

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 400,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 94 61
32 200 93 61

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr Marta Walska
marta.walska@us.edu.pl
Alina Chachulska-Żymełka
alina.chachulska-zymelka@us.edu.pl