Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Turystyka
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

30

Liczba zapisów

2

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-12 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-14 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-15 do 2017-09-21

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60
, p. 111
41-200 Sosnowiec
32 3689 679

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ul. Będzińska 60, IV piętro - p. 420 - tel. 32 3689 214


Opis

Oferowane specjalności:

Gospodarka turystyczna

Dziedzictwo kulturowe

Częstotliwość zjazdów  oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: zjazdy co 2 tygodnie w soboty i niedziele

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów.

Kierunek turystka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę  w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomi, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych.

 Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków.

 Planowane ćwiczenia terenowe a także praktyki zawodowe stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

Celem specjalności „Gospodarka turystyczna” jest zapoznanie studentów z różnorodnością branży turystycznej oraz wskazanie bodźców jej rozwoju oraz określenie funkcji jaką pełni we współczesnym świecie. Turystyka  ze względu na swoją rolę  w gospodarce kształtując jej PKB powinna być stosownie zarządzana na każdym szczeblu samorządowym dlatego studenci zostaną zapoznani z treściami dotyczącymi Zarzadzania, Marketingu i Przedsiębiorczości. 

Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce.

Celem specjalności „Dziedzictwo kulturowe” jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe ma kluczowe znaczenie dla szeroko pojętej polityki historycznej, pogłębiania postaw patriotycznych w społeczeństwie a także promocji Polski, jej kultury i historii, poza granicami kraju.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Turystyka będzie przygotowany do:

pracy w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, szeroko pojętej obsłudze ruchu lotniczego,

zajmowania różnych stanowisk w placówkach ruchu turystycznego, hotelarstwa i gastronomii,

pracy w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój placówek turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych,

pracy w charakterze przewodnika i pilota wycieczek oraz animatora czasu wolnego

podejmowania własnej aktywności gospodarczej w świadczeniu szeroko rozumianych usług turystycznych, agroturystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie turystyki lub dyscyplin pokrewnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze i społeczne;

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych i społecznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 700,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 610,50 zł
  • 610,50 zł
  • 629,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk o Ziemi

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78
32 368 96 79
wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Będzińska 60, pok. 1720, 1406, 420
41-200 Sosnowiec
32 368 92 80
32 368 94 95
32 368 92 14

Godziny pracy

od 04.07.2017 do 07.07.2017 Wtorek 10:00 - 12:00
Środa 10:00 - 12:00
Czwartek 10:00 - 12:00
Piątek 10:00 - 12:00

mgr Violetta Degórska
32 3689 495
violetta.degorska@us.edu.pl
mgr Patrycja Dzikowska
32 3689 214
patrycja.dzikowska@us.edu.pl
mgr Joanna Kidawa
32 3689 280
joanna.kidawa@us.edu.pl