Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika w Cieszynie
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

10

Liczba zapisów

14

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-20 23:55:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-09-01 - 2018-09-20

poniedziałek 09:00 - 10:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 1
43-400 Cieszyn
338546374

Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 1 do 10 punktów.

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest:

· orientacja kandydata w dyscyplinie pedagogika, której dotyczy koncepcja pracy doktorskiej

· orientacja kandydata w metodologii badań społecznych i humanistycznych

· nowatorstwo i oryginalność koncepcji pracy doktorskiej

· umiejętność prezentacji koncepcji, komunikatywność, logika wypowiedzi, stawianie pytań, uogólnianie, wnioskowanie

Rozmowa kwalifikacyjna 24.09.2018 r. godz. 10.00 / 2 osoby na godzinę


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-26 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-27 do 2018-10-01

poniedziałek 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
sobota 09:00 - 13:00
Adres
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 1
43-400 Cieszyn
338546374

Opis

Studia trwają cztery lata i są prowadzone według nowoczesnego programu studiów zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacyjnymi w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z programem kształcenia, który pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie pedagogika, w zakresie której są prowadzone studia doktoranckie. Program kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie pedagogika przygotowuje do pracy o charakterze badawczym i badawczo-rozwojowym, co prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

 • wiedzy na zaawansowanym poziomie związanej z obszarem badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia pedagogiki,
 • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć,
 • kompetencji społecznych związanych z rolą uczonego a wynikających z jego działalności naukowo-badawczej i społecznej.

Realizacja programu studiów doktoranckich wyposaża w umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia w obszarze umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, m.in. z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.

Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie obowiązujących przepisów.

Kandydat na studia zobowiązany jest do samodzielnego wyboru opiekuna naukowego, którego należy wybrać w okresie poprzedzającym postępowanie kwalifikacyjne.

Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z ostatnich 5 lat, który jest pracownikiem wydziału prowadzącego studia doktoranckie (lista pracowników Wydziału: http://weinoe.us.edu.pl/o-wydziale).

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę dostarczonych dokumentów.

Do postępowania kwalifikacyjnego kandydaci dostarczają:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • życiorys,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • opis zainteresowań naukowych i projekt pracy doktorskiej,
 • wykaz osiągnieć naukowych wraz z kopią najważniejszych prac (publikacje naukowe, wydruk pracy magisterskiej, dokumentacja potwierdzająca udział w konferencjach i innych formach prezentacji badań naukowych), wskazanie na doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć, prac organizacyjnych i innych form pracy, działalności i zainteresowań.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów biorąc pod uwagę:

1. Rozmowę kwalifikacyjną, ocenianą w skali od 1 do 10 punktów.

Tematem rozmowy jest:

 • orientacja kandydata w dyscyplinie pedagogika, której dotyczy koncepcja pracy doktorskiej;
 • orientacja kandydata w metodologii badań społecznych i humanistycznych;
 • nowatorstwo i oryginalność koncepcji pracy doktorskiej;
 • umiejętność prezentacji koncepcji, komunikatywność, logika wypowiedzi, stawianie pytań, uogólnianie, wnioskowanie. 

2. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów w skali od 1 do 5 punktów.

Ocenom na dyplomie przypisuje się następujące punkty:

 • celujący – 5 punktów;
 • bardzo dobry (5,0) – 5 punktów;
 • dobry plus (4,5) – 4 punkty;
 • dobry (4,0) – 3 punkty;
 • dostateczny plus (3,5) − 2 punkty;
 • dostateczny (3,0) – 1 punkt.

3. Ocenę życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, pedagogicznych i artystycznych, np.: w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej i innych prac w skali od 0 do 5 punktów.

4. Opis zamierzeń badawczych — ocena w skali od 0 do 5 punktów.

5. Ocena dodatkowych kwalifikacji — ocena w skali od 0 do 5 punktów.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego w skali od 0 do 30 punktów.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 63 70

anna.szczypka-rusz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bielska 62, pok. 1
43-400 Cieszyn
33 854 63 70

dr Anna Trzcionka-Wieczorek
anna.trzcionka-wieczorek@us.edu.pl