Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka
III stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

23

Liczba zapisów

8

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-07-17 00:00:00 - 2017-09-15 13:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2017-09-11 - 2017-09-15

poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 11:00 - 14:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres

ul. Bankowa 14
, p. 219
40-007 Katowice
323591130 w.24

Egzaminy

postępowanie kwalifikacyjne wraz z egzaminem ustnym odbędzie się 21 września 2017r. o godz. 9.15 w Instytucie Fizyki


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-22 do 2017-09-26

poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 11:00 - 14:00
piątek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
ul. Bankowa 14
, p. 219
40-007 Katowice
323591130 w. 24

Dodatkowe informacje

ogłoszenie listy zakwalifikowanych nastąpi 21 września 2017r. po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym


Opis

Studia kierowane są do absolwentów fizyki (w tym fizyki medycznej i technicznej oraz biofizyki), a także pokrewnych kierunków ścisłych i inżynierskich (w szczególności chemii), którzy pragną rozwijać swoje kompetencje poznawcze i zawodowe w szeroko pojętym obszarze nauk fizycznych. Jest to zarówno fizyka doświadczalna jak i fizyka teoretyczna (również w wydaniu interdyscyplinarnym, np. chemia fizyczna czy fizyka matematyczna). Obszar studiów doktoranckich jest naturalnym obszarem tematyki naukowej Instytutu – tematy badawcze mają często unikalny w skali światowej charakter. Studia doktoranckie z fizyki kształcą wysoko wykwalifikowanych dydaktyków oraz naukowców, którzy mogą pracować na uczelniach oraz w szkołach. Nabycie kompetencji związanych z precyzją i sprawnością myślenia, zdolnością poznawania i szczegółowego analizowania złożonych procesów czynią absolwentów studiów doktoranckich z fizyki również świetnymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych, ośrodkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach o różnorakim profilu. Wysokie kompetencje informatyczne oraz umiejętność analizy skomplikowanych danych kwalifikują do pracy w sektorze ICT a także w ubezpieczeniach i bankowości.

Na studiach III stopnia obowiązuje rozliczenie w cyklu rocznym. Studia dla obywateli UE są bezpłatne a doktoranci mogą się starać o różnorakie stypendia (doktoranckie, socjalne, projakościowe, dla najlepszego doktoranta, stypendia ministra oraz fundowane w ramach projektów naukowych lub we współpracy z przedsiębiorstwami).

W ramach studiów doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wmfch.us.edu.pl/content/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom magistra fizyki, astronomii, matematyki, chemii lub innej dziedziny pokrewnej,
 • uzyskać pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • uzyskać pozytywną ocenę rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym (co najmniej 3 w skali 2÷5).

2. Jeśli liczba kandydatów spełniających warunki wymienione w pkt. 1 przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu kandydata oraz o przyznaniu stypendium doktoranckiego decyduje suma punktów S zdefiniowana jako:

S=0.3 A+0.05 B+0.05 C+0.5 D+0.1 E

gdzie A, B, C, D oraz E oznaczają liczbę punktów uzyskanych wg następujących kryteriów:

 • A: w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich średnia ocen ze studiów; w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych: studia I stopnia + studia II stopnia, średnia ocen uzyskanych na obu poziomach kształcenia;
 • B: ocena pracy magisterskiej;
 • C: ocena z egzaminu magisterskiego;
 • D: ocena rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym;
 • E: ocena w skali 2÷5, dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną — dorobku naukowego.

3. Przedmiotem egzaminu ustnego, o którym mowa w punktach 1 i 2, jest wiedza zawarta w dwóch wykładach, wybranych przez kandydata na studia doktoranckie spośród następujących wykładów:

 • Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej,
 • Wstęp do fizyki jądra atomowego,
 • Wstęp do fizyki fazy skondensowanej,
 • Wstęp do fizyki cząstek elementarnych,
 • Wstęp do astrofizyki,
 • Wstęp do teorii ciała stałego,
 • Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej i statystycznej,
 • Metody matematyczne i fizyczne w ekonofizyce.

4. Osoby ze stopniem magistra zakwalifikowane w drodze konkursu do udziału w polskich lub międzynarodowych projektach naukowych mogą zostać przyjęte na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki UŚ bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna złożyć:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • życiorys,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej określonej w zarządzeniu Rektora,
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia) oraz ocenę z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego,
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • deklarację o wyborze dwóch wykładów do egzaminu ustnego, wybranych spośród wymienionych w pkt. 3.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 700,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 359 11 30

katarzyna.golaszewska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 14, pok. 219
40-007 Katowice
32 359 11 30 wewn. 24

Godziny pracy

od 22.06.2017 do 06.07.2017 Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 13:00
Piątek 11:00 - 14:00

mgr Katarzyna Gołaszewska
323591130 w.24
katarzyna.golaszewska@us.edu.pl