Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

19

Liczba zapisów

5

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-07-18 12:00:00 - 2017-09-20 23:55:00


Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska: 21 września: godz. 10:00, pok. 3.25.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-22 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-25 do 2017-09-27

poniedziałek 10:00 - 13:00
wtorek 10:00 - 13:00
środa 10:00 - 13:00
Adres
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 3.25
41-200 Sosnowiec
323640941

Opis

Charakterystyka kierunku:

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie  tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie prawa i ekonomii.

Charakterystyka specjalności:

Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu mikroekonomii. Student poznaje terminologię w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, potrafi ją zastosować w pracy tłumacza, posiadając podstawową wiedzę prawniczą w tym zakresie. Podczas zajęć praktycznych student pod kierunkiem doświadczonych tłumaczy doskonali umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych, symultanicznych/kabinowych), zwłaszcza w zakresie ustnych tłumaczeń prawniczych, sądowych i biznesowych. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie technik komputerowych, wspomagających pracę tłumacza.

Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów użytkowych, korespondencji handlowej oraz postępowania w przypadku pozyskiwania funduszy unijnych z wykorzystaniem terminologii polskiej i niemieckiej. Ponadto program studiów obejmuje zajęcia z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, także Unii Europejskiej, oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego;
  • wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, historii i literatury niemieckiego obszaru językowego, a także marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Kryteria kwalifikacji na tzw. bezpłatne miejsca dla cudzoziemców

Osoby uprawnione do aplikowania

Rejestracja na tzw. bezpłatne miejsca jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka i nie ubiegają się o jej przyznanie.
Do postępowania nie mogą zostać dopuszczone osoby, które:

  1. posiadają ważną Kartę Polaka lub inny dokument upoważniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
  2. uczestniczyły w konkursie na bezpłatne miejsce dla kandydatów spoza Unii Europejskiej w latach poprzednich i zostały przyjęte na studia w Uniwersytecie Śląskim na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zostali przyjęci w ramach konkursu na bezpłatne miejsca i ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3. w momencie aplikowania na studia mają status studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie dotyczy studentów aplikujących na studia drugiego stopnia wpisanych na 6 lub 7 semestr studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy zgodnie z programem studiów kończą poprzedni cykl kształcenia.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim i spełnić kryteria kwalifikacji określone dla danego kierunku.

Egzaminy z języka polskiego

Kandydaci muszą wziąć udział w egzaminie z j. polskiego, który składa się z części pisemnej (test online) oraz ustnej (rozmowy przez Skype).
Znajomość języka polskiego potwierdzają również:
- Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
- Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim lub Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów zostaną wyświetlone na koncie kandydata w systemie IRK po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Egzaminy wstępne

Jeśli w kryteriach kwalifikacji na kierunek przewidziano egzaminy wstępne, to cudzoziemiec aplikujący na tzw. bezpłatne miejsca na danym kierunku, zobowiązany jest przystąpić do egzaminów. Zaświadczenie o udziale w egzaminach wstępnych niezbędne do uzyskania wizy, zostanie wystawione po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej przez UŚ.
Cudzoziemców aplikujących na tzw. bezpłatne miejsca nie dotyczy kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Osoby, które przeszły pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i nie zostaną przyjęte na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.

Podstawa prawna: Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.

 

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Germańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

germanistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 3.25
41-200 Sosnowiec
32 364 09 41

Godziny pracy

od 17.07.2017 do 20.07.2017 Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 10:00 - 13:00

dr Katarzyna Hnatik
32 3640 941
katarzyna.hnatik@us.edu.pl