Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Międzynarodowe studia polskie
I stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

12

Liczba zapisów

24

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-07-19 00:00:00 - 2018-09-20 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-24 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-25 do 2018-09-27

wtorek 09:00 - 11:00
środa 12:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 11:00
Adres
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 424
40-032 Katowice
322009423

Opis

Szczegółowe informacje na temat kierunku można znaleźć na stronach Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich: http://studiapolskie.us.edu.pl  zakładka: Dla kandydatów oraz Studia. Adres Katedry: Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 424; tel.: 32 2009 423.

Oferowane specjalności:

1) kultura i komunikacja w biznesie,

2) kultura i komunikacja w turystyce,

3) kultura i komunikacja w dyplomacji

Kiedy następuje wybór specjalności: Pod koniec pierwszego roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: Języki kongresowe w ramach lektoratu. Języki „lokalne” w ramach studiów regionalnych.

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) to studia poświęcone kulturze polskiej widzianej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnym (Polska w regionach). Kontekst regionalny obejmuje różnorodne kultury narodowe, lokalne (np. kultura japońska), ponadlokalne (np. kultura środkowoeuropejska, dalekowschodnia) i transgraniczne (np. kultura śląska).
Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Oferują wiedzę o wielorakim usytuowaniu Polski w świecie, dają narzędzia do analizy innych obszarów kulturowych, pomagają zrozumieć wieloaspektowe oblicze kultury współczesnego świata.
Na kierunku student podejmuje studia w ramach programu: studia polskie i wybiera dwa dodatkowe programy poświęcone kulturom regionów. W ofercie tegorocznej są następujące programy regionalne: środkowoeuropejski, śródziemnomorski, wschodniosłowiański, bałtycki, dalekowschodni. Istnieje możliwość studiowania kultur lokalnych i narodowych: węgierska, gruzińska, chińska, japońska oraz kultury śląskiej. Szeroki zestaw zajęć monograficznych daje możliwości integracji zdobywanej wiedzy, wskazując relacje i powiązania pomiędzy kulturami.

Stając się ekspertem do spraw relacji interkulturowych i transgranicznych kultury polskiej, student przygotowuje się jednocześnie do aktywności zawodowej, która umożliwi wykorzystanie nabytej wiedzy w ramach trzech specjalności:

1) Kultura i komunikacja w biznesie. Student poznaje funkcjonalną odmianę języka stosowaną w biznesie. Zdobywa wiedzę o kulturze, która jest przestrzenią aktywności biznesowej, o etykiecie biznesowej, zasadach savoir-vivre’u, o protokole i negocjacjach. Poznaje zasady budowania wizerunku firmy. Zapoznaje się także ze specyficznymi zasadami i regułami języka i etykiety biznesowej, które są uzależnione od kultur lokalnych, stając się ekspertem w zakresie skutecznej i fortunnej komunikacji międzykulturowej prowadzonej w sferze biznesu. Może być zatrudniony w biurach firm, instytucji i korporacji prowadzących międzynarodową działalność biznesową lub doradzających w takiej działalności w sferze marketingu, PR i skutecznej komunikacji. Jest również przygotowany do działalności, w której kultura jest przedmiotem międzynarodowego transferu.

2) Kultura i komunikacja w turystyce. Student zdobywa wiedzę o zasadach organizacji turystycznych wypraw i wycieczek, których celem jest poznawanie obiektów kultury i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Uczy się wykorzystywać nabytą wiedzę o kulturze w sytuacjach praktycznych, ćwiczy umiejętności przekazywania tej wiedzy, sposoby jej transformacji, jak również selekcji i doboru na użytek programu turystycznego. Jest specjalistą w zakresie doradztwa kulturowego i organizacji kulturowych wycieczek po Polsce i po regionach, które były przedmiotem studiów, jak również w trasach ponadlokalnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową.

3) Kultura i komunikacja w dyplomacji. Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania służb dyplomatycznych odpowiedzialnych za międzynarodową wymianę kulturalną i promocję kultury. Poznaje protokół dyplomatyczny i zasady obowiązujące w komunikacji dyplomatycznej. Ćwiczy umiejętności stosowania strategii prezentacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych. Uzupełnia wiedzę o organizacji służby dyplomatycznej, prawa dyplomatycznego i konsularnego, o polityce zagranicznej Polski i UE. Przygotowanie zawodowe połączone z wiedzą o kulturze Polski i wybranych regionów sprawia, że staje się ekspertem do spraw kultury mogącym doradzać w instytucjach dyplomatycznych i/lub prowadzących kulturalną wymianę i współpracę międzynarodową, jak również współtworzyć politykę w tym zakresie.

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent Międzynarodowych studiów polskich może być zatrudniony w firmach, instytucjach i agencjach, w których kultura jest przedmiotem międzynarodowego transferu i stanowi ofertę w ramach prowadzonych usług (np. biura prowadzące turystykę kulturalną, instytucje organizujące wydarzenia kulturalne, wyspecjalizowane działy w placówkach dyplomatycznych i kulturalnych, urzędach i samorządach, media). Znajdzie również pracę jako ekspert i doradca w tych sferach działalności i współpracy międzynarodowej, gdzie pożądana jest znajomość kultur, aby skutecznie prowadzić promocje, negocjacje i porozumienie z partnerami zagranicznymi. Są to więc instytucje prowadzące międzynarodową działalność biznesową, dyplomacja i wyspecjalizowane w tym celu agencje doradcze. Jest także przygotowany do pracy w instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Szczegółowe informacje na temat kierunku można znaleźć na stronach Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich: http://studiapolskie.us.edu.pl, zakładka: Dla kandydatów oraz Studia. Adres Katedry: Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 424; tel.: 32 2009 423.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości.

Kandydatcudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Wiedzy o Iintegracji Europejskiej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat lub finalista
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej finalista
Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 23

studiapolskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 423
40-032 Katowice
32 200 94 23
joanna.ras@us.edu.pl

Godziny pracy

od 10.07.2018 do 11.07.2018 Wtorek 12:00 - 14:00
Środa 09:00 - 11:00

mgr Joanna Raś
322009417
joanna.ras@us.edu.pl