Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Humanistyka bez granic. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
III stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

1

Liczba zapisów

1

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-07-20 12:00:00 - 2018-07-21 12:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-07-23 - 2018-07-23

poniedziałek 10:00 - 11:00
Adres
Wydział Filologiczny
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 102
40-032 Katowice
32 2009259

Egzaminy

rozmowa kwalifikacyjna 24.07.2018


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-07-24 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-07-25 do 2018-07-27

środa 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 13:00
piątek 10:00 - 13:00
Adres
Wydział Filologiczny
pl. Sejmu Śląskiego 1
, p. 102
40-032 Katowice
32 2009259

Opis

Profile:

  • literaturoznawczo-kulturoznawczo-estetyczny
  • językoznawczo-kognitywistyczny

„Humanistyka bez granic” zaczyna się na przecięciu dwóch ścieżek badawczych: jedna z nich obejmuje literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i sztukę, druga — językoznawstwo i nauki kognitywne, m.in. psycholingwistykę i neurolingwistykę. „Humanistyka bez granic” to wyjątkowe studia doktoranckie, kierowane do najlepszych studentów i studentek z całej Polski. Uruchomione zostaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ale przygotowane i prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z różnych ośrodków akademickich. Uczestnicy interdyscyplinarnych studiów doktoranckich będą realizować specjalny program, brać udział w szkołach letnich, czekają na nich również dodatkowe stypendium oraz fundusz zapewniający finansowanie wyjazdów badawczych i konferencji.

I. Czym jest „Humanistyka bez granic”?

Program studiów „Humanistyka bez granic”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ przeznaczony jest dla absolwentów polskich uczelni: wydziałów humanistycznych (głównie filologii, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, filozofii), społecznych (psychologii, socjologii, medioznawstwa), wydziałów artystycznych i wydziałów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne; w tym absolwentów studiów międzywydziałowych, łączących w swoich dotychczasowych projektach wyżej wymienione dziedziny i obszary.

Studia kierowane są dla osób o rozległych, ale sprecyzowanych zainteresowaniach naukowych, wykraczających poza pojedyncze dziedziny, dyscypliny, a nawet obszary nauk. Ich program jest inter- i transdyscyplinarny.

Proponujemy Państwu dwa profile kształcenia: literaturoznawczo-kulturoznawczo-estetyczny, adresowany do literaturoznawców, kulturoznawców (a także filozofów, socjologów i medioznawców) i absolwentów wydziałów artystycznych, którzy w swoich badaniach zajmą się wzajemnymi relacjami tych dziedzin i dyscyplin, uwzględniając dzisiejszą sytuację kulturowo-społeczną (a więc zarówno aktualną twórczość literacką i artystyczną, jak i warunki, w jakich one funkcjonują, określone przez rynek, media, w tym nowe media, współczesne konteksty filozoficzne, nowe metodologie), bądź tego rodzaju relacjami w ujęciu historycznym.

Drugi profil, językoznawczo-kognitywistyczny, proponujemy językoznawcom, psychologom, biologom i absolwentom studiów medycznych, którzy będą chcieli połączyć te obszary w zorientowanych neurobiologicznie lub psychologicznie badaniach nad językiem.

Profile niekoniecznie trzeba separować — doktoranci zainteresowani neurobiologicznymi kontekstami twórczości będą mogli korzystać z zajęć w ramach obydwu „ścieżek” kształcenia.

Doktorantów, którzy podejmą naukę na ww. studiach, obowiązywać będzie specjalny program obejmujący cykle ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów i wykładów, prowadzonych przez wybitnych polskich specjalistów z różnych ośrodków akademickich (szczegółowy program pojawi się wkrótce na naszej stronie); doktoranci będą mogli korzystać z funduszu umożliwiającego im wyjazdy na konferencje i kwerendy (krajowe i zagraniczne), zapewnimy im stypendium wysokości 1400 zł, które przyznane zostanie z góry na cały okres trwania studiów (niezależnie od tego będą mogli ubiegać się o wszystkie stypendia przysługujące doktorantom Wydziału Filologicznego UŚ); w ciągu cyklu kształcenia doktoranci uczestniczyć będą również w trzech szkołach letnich.

Kryteria kwalifikacji

Podstawową częścią postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1÷20 punktów (do ostatecznej punktacji jej wynik jest mnożony przez 5 i dodawany do pozostałych punktów).

Kandydat/ka proponuje dwa zagadnienia związane z obszarem jego/jej zainteresowań badawczych; rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na krótkim przedstawieniu tematu przez kandydata/kę i dyskusji z członkami komisji.

Na sumę punktów uzyskanych przez kandydata i decydujących o jego kwalifikacji na studia składają się poza tym:

— ocena na dyplomie magisterskim (celujący — 6 pkt, bardzo dobry — 5 pkt, dobry plus  4 pkt, dobry — 3 pkt);

— osiągnięcia naukowe kandydata/ki:

• publikacje naukowe i popularnonaukowe: monografia — 15 pkt; w czasopismach punktowanych — według punktacji ministerialnej, w recenzowanych czasopismach spoza list ministerialnych — 5 pkt, w pozostałych czasopismach — 2 pkt, w recenzowanych monografiach wieloautorskich — 5 pkt; publikacje popularnonaukowe — 2 pkt; kandydat/ka wskazuje maks. 5 publikacji i może otrzymać maks. 40 pkt;

• poświadczony udział w konferencjach naukowych z referatem: krajowe — 2 pkt, zagraniczne — 3 pkt; kandydat/ka podaje maks. 4 konferencje i może otrzymać maks. 12 pkt;

poświadczony pobyt za granicą lub w polskim ośrodku uniwersyteckim: za granicą w ramach Erasmusa plus (2 pkt), w polskim ośrodku uniwersyteckim w ramach MOST-u (1 pkt); staż w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich: zagranicznych (2 pkt), krajowych (1 pkt); kandydat/ka podaje maks. 3 pobyty/staże i może otrzymać maks. 6 pkt;

stypendium naukowe lub artystyczne: ze źródeł wewnętrznych (stypendium naukowe UŚ otrzymane co najmniej 2 razy — 1 pkt; Grant Rektora UŚ — 2 pkt) lub zewnętrznych: ministerialne (5 pkt), lokalne (2 pkt.); kandydat/ka podaje maks. 2 stypendia i może otrzymać maks. 10 pkt;

nagrody i wyróżnienia naukowe lub artystyczne: nagrody uniwersyteckie (1 pkt), nagrody i wyróżnienia ogólnokrajowe i międzynarodowe: I miejsce — 5 pkt, kolejne miejsca i wyróżnienia — 2 pkt; kandydat/ka podaje maks. 2 nagrody/wyróżnienia i może uzyskać maks. 10 pkt;

dodatkowe kryteria premiujące:

– dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” — 10 pkt;

– dyplom ukończenia studiów międzywydziałowych lub dwóch kierunków studiów — 5 pkt;

– poświadczenie ukończenia dwóch specjalności magisterskich (zgodnych z profilem studiów doktoranckich) — 1 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia naukowe plus dodatkowe kryteria premiujące: 94.

Sposób obliczania punktów:

A+B+5C = suma punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie (maks. 200 pkt).

A. Ocena na dyplomie magisterskim — maks. 6 pkt (waga: x1);

B. Osiągnięcia naukowe kandydata plus dodatkowe kryteria premiujące — maks. 94 pkt (waga: x1);

C. Rozmowa kwalifikacyjna — maks. 20 pkt (waga: x5).

UWAGA:

W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej według ww. kryteriów przez więcej niż jedną osobę o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Filologiczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 92 59

marwina.grolik@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 415
40-032 Katowice
32 200 92 59
alina.swiesciak@gmail.com

Godziny pracy

od 02.07.2018 do 03.07.2018 Poniedziałek 10:00 - 16:00
Wtorek 10:00 - 16:00

Marwina Grolik
marwina.grolik@us.edu.pl